آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI)

تحریک یا excitation: زمانی که پالس رادیویی، بردار مغناطیسی طولی را از حالت اولیه که در راستای میدان مغناطیسی اصلی است منحرف می کند و آنرا به سمت صفحه عرضی میراند به این پروسه تهییج گفته می شود.
آسایش طولی یا T1 (اسپین-شبکه): بعد از اعمال پالس RF، بردار مغناطیسی طولی از محور طولی منحرف شده و به سمت صفحه عرضی انحراف میابد.

تصویربرداری تشدید مغناطیسی (13)

23 اردیبهشت 1396 269 بازدید
طراحی گرادیان های عرضی مورد استفاده در مگنت ام آر بر اساس پیکربندی کویل های زینی شکل دو تایی ساده ترین شکل این کویل هاست که در

تصویربرداری تشدید مغناطیسی (12)

16 اردیبهشت 1396 338 بازدید
جهت و مقدار میدان های گرادیان با دو قانون قدیمی الکترومغناطیس شامل قانون آمپر و قاون دست راست قابل بررسی است.

تصویربرداری تشدید مغناطیسی (11)

07 اردیبهشت 1396 447 بازدید
با عبور جریان الکتریکی از داخل کویل ها میدان مغناطیسی ثانویه ایجاد می شود. میدان حاصل از این گرادیان ها به مقدار خیلی کمی میدان اصلی را با یک الگوی قابل پیش بینی منحرف می کند و به نوعی ...

تصویربرداری تشدید مغناطیسی (9)

24 فروردین 1396 264 بازدید
همانطور که در درسنامه قبلی اشاره شد، شیمینگ به معنای تصحیح غیریکنواختی موجود در میدان مغناطیسی اصلی می باشد.

تصویربرداری تشدید مغناطیسی (10)

24 فروردین 1396 282 بازدید
در یک میدان مغناطیسی یکنواخت که در آن شدت میدان مغناطیسی در سرتاسر بافت مورد مطالعه یکسان است همه پروتون ها با فرکانس یکسانی رزونانس می کنند و
کویل های موجود در آزمایشگاه نقشه برداری مغز به شرح زیر می باشند
همانطور که در قسمت های قبل بیان شد، در دستگاه ام ار آی مبنای تصویر برداری بر اساس تشدید میدان مغناطیسی می باشد. اما این میدان های مغناطیسی به تنهایی نمی توانند تصویری را برای ما فراهم سازند، در واقع ...
خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading