ورود / ثبت نام

SCHOOL 2024

اطلاعات دوره

زمان 7-14 May 2024
مکان انجمن علوم اعصاب ایران، آمایشگاه ملی نقشه برداری مغز، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تهران، قطب علمی جامع جراحی مغز و اعصاب شهدای تجریش، و مؤسسه
ظرفیت باقی مانده 0
کد رویداد SCHOOL 2024

عنوان: دومین دوره آموزشی علوم اعصاب شناختی ایران در حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد: از مطالعه حیوانی تا نقشه برداری مغز انسان

نوع دوره: دوره آموزشی

تاریخ برگزاری: 7 تا 14 ماه مه 25-18( 2024 اردیبهشت ماه 1403(

ثبت نام آنالین: 1 تا 31 ماه می 2023

مکان: آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغزی، تهران، ایران

رئیس افتخاری: پروفسور محمدرضا زریندست، PhD، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

رئیس: پروفسور حمید سلطانی زاده، PhD ، دانشگاه تهران، تهران، ایران

برگزارکننده و دبیر اجرایی: پروفسور عباس حقپرست، PhD ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

دبیر علمی: پروفسور آفرین رحیمی موقر، MD، مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران، تهران، ایران

دکتر حامد اختیاری، MD PhD، دانشگاه مینه سوتا، مینیاپولیس، ایاالت متحده امریکا

جانشین دبیر علمی: پروفسور آمنه رضایوف، PhD، دانشگاه تهران، تهران ایران

دکتر تارا رضاپور، PhD، موسسه مطالعات علوم شناختی، پردیس، ایران

جانشین دبیر اجرایی: دکتر رضا خسروآبادی، PhD، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

دکتر سید امیرحسین بتولی، PhD، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

دکتر مهدیه کرمی، PhD، موسسه مطالعات علوم شناختی، پردیس، ایران اعضای کمیته علمی: محمدتقی جغتایی، PhD; محمدعلی عقابیان، PhD; محمدرضا آی، PhD; غالمعلی حسین زاده، PhD; علیرضا زالی، PhD; عباس حق پرست، PhD;

مجید نیلی احمدآبادی، PhD؛ سعید سمنانیان، MD PhD; حمیدرضا پوراعتماد، PhD; حمید لطیفی، PhD; محمد اسماعیل زیبایی، PhD; سید امیر حسین بتولی، PhD; رضا

خسروآبادی، PhD؛ تارا رضاپور، PhD; علی خطیبی، PhD.

اعضای کمیته اجرایی: رضا خسروآبادی، PhD؛ امیر حسین بتولی، PhD؛ مهدی کرمی، PhD؛ میالد رحیمی زادگان، PhD؛ تارا رضاپور، PhD؛ علی شهبازی، PhD.

اعضای کمیته دانشجویی: مژگان همدانی؛ شیما گلبرگ؛ مهسا فریدحبیبی؛ متین توالمی؛ شرمین شریفی؛ مهروز روزبه؛ مریم فالحی؛ رومینا باقرنژاد؛ شیدا اسماعیلی زند؛ زهرا

عالیدایی

مؤسسات میزبان: انجمن علوم اعصاب ایران، آمایشگاه ملی نقشه برداری مغز، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران،

مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تهران، قطب علمی جامع جراحی مغز و اعصاب شهدای تجریش، و مؤسسه مطالعات علوم شناختی

حامیان مالی: انجمن علوم اعصاب ایران، آزمایشگاه ملی نفشه برداری مغز، ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی ، مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری و

بنیاد ملی علوم ایران

این مدرسه در راستای ماموریت سازمان بینالمللی تحقیقات مغز )IBRO( برنامهریزی، ولی بدون دریافت حمایت مالی آن )IBRO/APRC( تایید گریدهاست.

موضوعات: )1( علوم اعصاب اعتیاد، )2( علوم اعصاب سلولی و رفتاری، )3( علوم اعصاب شناختی، )4( علوم اعصاب محاسباتی

افراد حاضر در دوره: اساتید جوان (MD/PhD)، محققین پسادکترا، دانشجویان دکتری و ارشد در رشته های مرتبط

تعداد دانشجویان بینالمللی و داخلی: 24 دانشجو )18 دانشجوی ایرانی و 6 دانشجوی بین المللی(

کمک هزینه مالی: پوشش دادن بلیط رفت و برگشت، اسکان و وعده های غذایی

محدودیت سنی افراد حاضر در دوره: کمتر یا مساوی 35 سال

مراسم افتتاحیه و نامنویسی: سه شنبه، 7 مه 18( 2024 اردیبهشت ماه 1403(

تجربیات گذشته:

اولین دوره آموزشی پیشرفته علوم اعصاب شناختی ایران IBRO / APRC در حوزه نقشه برداری مغز انسان )23 سپتامبر تا 4 اکتبر، 2016(

اولین دوره آموزشی ابتدایی علوم اعصاب شناختی ایران IBRO / APRC درحوزه نقشه برداری عملکردی از مغز انسان )22 تا 28 مه، 2015(

خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

پرداخت هزینه آزمایشات دریافت گواهی پشتیبانی
صفحه اصلی
جستجو
دسته بندی
باشگاه
حساب کاربری