آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

ارزیابی شناختی

معرفی آزمون CANTab برای آزمایشگاه ارزیابی شناختی

در پژوهشهای علوم شناختی استفاده از آزمونها، تکالیف شناختی و برنامه های مداخلات شاختی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. از این رو وجود آزمونها، تکالیف شناختی و برنامه های مداخلات شناختی قابل اطمینان و دقیق در پژوهشهای میان رشته ای علوم شناختی امری ضروری می نماید. آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز به عنوان آزمایشگاه جامعی که در زمینه مطالعات علوم شناختی به محققان و متخصصان خدمات پژوهشی ارائه می کند، نسبت به ارائه دقیق این خدمات حساسیت ویژه ای دارد. از این رو تمام تلاش خود را بکار گرفته تا محققان و متخصصان در این زمینه کمترین دغدغه را داشته باشند. به منظور تحقق این مهم آزمایشگاه در نظر دارد بخش آزمونها، تکالیف شناختی، و برنامه های مداخلات شناختی را با استفاده از آخرین ابزار و امکانات و نیز روشهای به روز که از دقت و صحت لازم برخوردار باشند را راه اندازی کند.

در ارزیابی شناختی مبتنی بر رایانه و در بین آزمونهایی که اجرا و نمره گذاری آنها کاملا بر مبنای رایانه می باشد آزمون CANTab (مجموعه خودکار ارزیابی عصب روانشناختی کمبریج)، یکی از معتبرترین مجموعه ها برای استفاده های پژوهشی و بالینی می باشد. این مجموعه در مطالعات پژوهشی متعددی (بیش از ۲۰۰۰ مقاله) در حوزه های مختلف بویژه کارکرد سیستم عصبی مرکز، مطالعات روانپزشکی و نورولوژیکی مورد استفاده قرار گرفته است. تست های موجود در این مجموعه نسبت به تاثیرات مثبت و منفی دارویی، ژنتیکی و محیطی هم در افراد نرمال و هم جمعیت های بالینی، از حساسیت بالایی برخوردار هستند. مجموعه CANTab، مجموعه ای است که به مسائل فرهنگی و زبانی وابسته نیست. این مجموعه دارای ۲۵ آزمون در حیطه های زیر می باشد.

آزمون های غربالگری (۲ آزمون)

Motor Control Task (MOT)

معرفی آزمون CANTab برای آزمایشگاه ارزیابی شناختی

در مطالعات به عنوان آزمون ابتدایی برای تست مهارتهای حسی حرکتی توصیه می شود. مدت زمان اجرای این آزمون 1 دقیقه می باشد.

Big / Little Circle (BLC)

معرفی آزمون CANTab برای آزمایشگاه ارزیابی شناختی

این آزمون درک و یادگیری را ارزیابی می کند و برای آموزش آزمودنی در دنبال کردن و قانون نقض یا برعکس استفاده می شود. مدت زمان اجرای آن 2 دقیقه می باشد.

آزمون های حافظه دیداری (۴ آزمون)

Delayed Matching to Sample (DMS)

این آزمون ، هم توانایی تطبیق پذیری دیداری همزمان و هم حافظه باز شناختی دیداری کوتاه مدت را ارزیابی می کند که در ارزیابی بیماران آلزایمر و افسردگی توصیه میشود و مدت زمان اجرای آن 7 دقیقه می باشد.

معرفی آزمون CANTab برای آزمایشگاه ارزیابی شناختی

Paired Associates Learning (PAL)

این آزمون حافظه دیداری و یادگیری جدید را ارزیابی می کند که مدت زمان اجرای آن 8 دقیقه می باشد.

معرفی آزمون CANTab برای آزمایشگاه ارزیابی شناختی

Pattern Recognition Memory (PRM)

این آزمون ، تست الگوی دیداری حافظه بازشناختی در یک پارادایم متمایز اعمالی دو-انتخابی است که مدت زمان اجرای آن 4 دقیقه است .

معرفی آزمون CANTab برای آزمایشگاه ارزیابی شناختی

این آزمون برای ارزیابی عملکرد شناختی بیماری آلزایمر در فاز اولیه و پارکینسون توصیه می شود.

(SRM) Spatial Recognition Memory

این آزمون حافظه بازشناختی دیداری/فضایی را با یک پارادایم متمایز اعمالی دو-انتخابی ارزیابی می کند که مدت زمان اجرای آن 5 دقیقه می باشد.

معرفی آزمون CANTab برای آزمایشگاه ارزیابی شناختی

آزمون های عملکرد اجرایی، حافظه فعال و برنامه ریزی (۶ آزمون)

ttention Switching Task (AST)

این آزمون عملکرد اجرایی را ارزیابی می کند و زمان اجرای آن 8 دقیقه می باشد.

معرفی آزمون CANTab برای آزمایشگاه ارزیابی شناختی

Intra - Extra Dimensional Set Shift (IED)

از ویژگیهای این تست از طریق تمایز دیداری ، ارزیابی تغییرات و انعطاف پذیری توجه است. این آزمون حساس به تغییرات مغزی در نواحی fronto-striatal میباشد و همچنین نسخه رایانه ای آزمون کارتهای ویسکانسین می باشد.

معرفی آزمون CANTab برای آزمایشگاه ارزیابی شناختی

مدت زمان اجرای 7 دقیقه می باشد.

One Touch Stockings of Cambridge (OTS)

این آزمون هر دو برنامه ریزی فضایی و زیر دامنه های حافظه کاری را ارزیابی می کند. این آزمون در ارزیابی عملکرد شناختی بیماران طیف اوتیسم ، افسردگی ، صرع ، پارکینسون ، تروما ، اسکیزوفرنی و هانتینگتون پیشنهاد می گردد.

معرفی آزمون CANTab برای آزمایشگاه ارزیابی شناختی

زمان اجرای این آزمون 10 دقیقه می باشد.

Stockings of Cambridge (SOC)

این آزمون برنامه ریزی فضایی را ارزیابی می کند. در این آزمون افراد لازم است با استراتژی های حل مسئله ، دو مجموعه محرک را مطابقت دهند. مدت زمان اجرای آن 10 دقیقه می باشد.

معرفی آزمون CANTab برای آزمایشگاه ارزیابی شناختی

این آزمون برای ارزیابی عملکرد شناختی بیماران طیف اوتیسم ، اختلال دوقطبی ، صرع و تروما توصیه می گردد.

Spatial Span (SSP)

این آزمون ظرفیت حافظه کاری دیداری / فضایی را ارزیابی می کند. مدت زمان اجرای این آزمون 6 دقیقه می باشد.

معرفی آزمون CANTab برای آزمایشگاه ارزیابی شناختی

این تست حساس به مصرف دارو می باشد. برای مثال دوز بالای داروی DRD2آگونیست بروموکریپتین زمان آزمون SSP را در داوطلبان سالم جوان افزایش می دهد.

Spatial Working Memory (SWM)

معرفی آزمون CANTab برای آزمایشگاه ارزیابی شناختی

این آزمون توانایی مهارت در نگهداری اطلاعات مکانی/دیداری را ارزیابی می کند و همچنین استفاده از استراتژی در حافظه کاری را ارزیابی می کند و مدت زمان اجرای آن 8 دقیقه می باشد.

آزمون های ارزیابی توجه (۵ آزمون)

Choice Reaction Time (CRT)

معرفی آزمون CANTab برای آزمایشگاه ارزیابی شناختی

این آزمون هوشیاری و سرعت حرکت را ارزیابی می کند. این آزمون مشابه با آزمون (SRT) تست زمان پاسخ دو-انتخابی است. مدت زمان اجرای آن 7 دقیقه می باشد.

Match to Sample Visual Search (MTS)

این آزمون یک تکلیف جستجوی بینایی همزمان در بین پاسخهای پنهان است که توانایی آزمودنی در جستجوی پاسخ بین الگوهای انحرافی مشابه با پاسخ را می سنجد. مدت زمان اجرای این آزمون 9 دقیقه می باشد.

معرفی آزمون CANTab برای آزمایشگاه ارزیابی شناختی

Reaction Time (RTI)

این آزمون سرعت واکنش های ذهنی و حرکتی را بر اساس زمان واکنش ، زمان حرکت ، دقت و تکانه واکنش ارزیابی می کند. زمان تقریبی انجام آن 6 دقیقه می باشد.

معرفی آزمون CANTab برای آزمایشگاه ارزیابی شناختی

Rapid Visual Information Processing (RVP)

آزمون پردازش اطلاعات سریع بینایی، برای اندازه گیری میزان پایداری توجه است. مدت زمان اجرای این آزمون 10 دقیقه می باشد.

معرفی آزمون CANTab برای آزمایشگاه ارزیابی شناختی

عملکرد این آزمون مرتبط با فعالیت شبکه ساختاری مغز در نواحی آهیانه ای و پیشانی می باشد.

Simple Reaction Time (SRT)

این آزمون تصمیم گیری و تکانشگری را ارزیابی می کند و مدت زمان اجرای آن 5 دقیقه می باشد.

معرفی آزمون CANTab برای آزمایشگاه ارزیابی شناختی

آزمون های ارزیابی حافظه کلامی معنایی (۲ آزمون)

Graded Naming Task (GNT)

این آزمون توانایی نامگذاری اشیا را ارزیابی می کند و مدت زمان اجرای آن 3 دقیقه می باشد

معرفی آزمون CANTab برای آزمایشگاه ارزیابی شناختی

Verbal Recall/Recognition Memory (VRM)

این آزمون توانایی کدگذاری و بازیابی اطلاعات کلامی را ارزیابی می کند و مدت زمان اجرای آن 7 دقیقه می باشد.

معرفی آزمون CANTab برای آزمایشگاه ارزیابی شناختی

آزمون های تصمیم گیری و کنترل پاسخ (۴ آزمون)

Affective Go/No – go (AGN)

این آزمون سوگیری پردازش اطلاعات برای محرک های مثبت و منفی را ارزیابی می کند و مدت زمان اجرای آن 8 دقیقه می باشد.

معرفی آزمون CANTab برای آزمایشگاه ارزیابی شناختی

Cambridge Gambling Task (CGT)

این آزمون تصمیم گیری و رفتارهای ریسک پذیر خارج از مفهوم یادگیری را ارزیابی می کند و مدت زمان اجرای آن 20 دقیقه می باشد.

معرفی آزمون CANTab برای آزمایشگاه ارزیابی شناختی

این آزمون حساس به دوپامین می باشد که در بیماران مبتلا به پارکینسون با مصرف L-DOPA افزایش سطح تکانش را در این آزمون نشان داده است.

Information Sampling Task (IST)

این آزمون هم تصمیم گیری و رفتار ریسک پذیر را ارزیابی می کند و مدت زمان اجرای آن 12 دقیقه می باشد.

معرفی آزمون CANTab برای آزمایشگاه ارزیابی شناختی

Stop Signal Task (SST)

این آزمون زمان واکنش به یک سیگنال ایست یا توقف را می سنجد که برای ارزیابی توانایی آزمودنی در مهار یک واکنش به کار می رود. مدت زمان اجرای آن 15 الی 20 دقیقه می باشد.

معرفی آزمون CANTab برای آزمایشگاه ارزیابی شناختی

آزمون شناخت اجتماعی (یک آزمون ارزیابی شناخت اجتماعی از طریق ارزیابی صورت هایی با احساسات و هیجانات متفاوت)

Emotion Recognition Task (ERT)

این آزمون توانایی تشخیص شش حالت چهره را ارزیابی می کند و مدت زمان اجرای این آزمون بین 6 الی 10 دقیقه می باشد. برای ارزیابی کارکرد شناختی بیماران طیف اوتیسم ، افسردگی و اسکیزوفرنی توصیه می شود.

معرفی آزمون CANTab برای آزمایشگاه ارزیابی شناختی

آزمون ارزیابی حالت های خلقی-هیجانی آزمودنی

Visual Analogue Scale (VAS)

این آزمون یک معیار پاسخ روانسنجی است که میتواند به عنوان یک ابزار اندازه گیری عینی برای حالت آزمودنی استفاده شود.

معرفی آزمون CANTab برای آزمایشگاه ارزیابی شناختی

مدت زمان اجرای این آزمون 3 دقیقه می باشد.