FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

آزمایشگاه ارزیابی و توانبخشی شناختی (CARE-LAB)

زیر مجموعه ها:

 • ارزیابی‏ های شناختی
 • توانبخشی شناختی

زیر مجموعه ارزیابی های شناختی

 • ارزیابی‏ های شناختی رایانه ای
 • ارزیابی‏ های شناختی با استفاده از آزمون ‏های کلاسیک
 • طراحی تکالیف ارزیابی شناختی

زیر مجموعه ‏ی ارزیابی ‏های شناختی رایانه ‏ای:

 • آزمون شناختی CANTAB
 • آزمون ارزیابی توجه IVA-2
 • آزمون هوش رایانه‏ ای ریون -2
 • آزمون حافظه-رفتاری رایانه‏ ای ریورمید نسخه 3
 • مجموعه آزمون‏ های رایانه‏ ای وینا ( Vienna Test System )
 • آزمون رایانه‏ ای کارکردهای اجرایی برج لندن (Tower of London)
 • آزمون رایانه‏ ای مرتب کردن کارت‏ های ویسکانسین (Wisconsin Card Sorting Test )

زیر مجموعه ارزیابی‏ های شناختی با استفاده از آزمون‏ های کلاسیک :

 • مقیاس هوش وکسلر کودکان ، نسخه 5 ( استاندارد شده زیر نظر ستاد توسعه و فن آوری های علوم شناختی ) ( Wechsler Intelligence Scale for children )
 • مقیاس حافظه وکسلر ، نسخه 4 ( استاندارد شده زیر نظر ستاد توسعه و فن آوری های علوم شناختی ) ( Wechsler Memory Scale )
 • آزمون حافظه ریورمید بزرگسالان ، نسخه 3 ( استاندارد شده زیر نظر ستاد توسعه و فن آوری های علوم شناختی ) ( River Mead Behavioral Memory Test – 3 )
 • آزمون کلاسیک کارکرد های اجرایی برج لندن ( Tower of London )
 • آزمون کلاسیک کارکردهای اجرایی مرتب کردن کارت های ویسکانسین ( Wisconsin Card Sorting Test )

طراحی انواع تکالیف شناختی با هدف ارزیابی‏ های شناختی

زیر مجموعه بازتوانی شناختی :

نرم‏ افزارهای رایانه‏ ای بازتوانی شناختی (CCT)

 • نرم‏ افزار توان‏بخشی شناختی ریها کام ( RehaCom )
 • نرم ‏افزار توان‏بخشی شناختی کاپیتان لاگ ( Capitan`s Log )
 • طراحی برنامه‏ های (پروتکل‏ های) توان‏بخشی شناختی رایانه ‏ای

برنامه‏ های توان‏بخشی شناختی غیر رایانه‏ ای

 • برنامه توان‏بخشی شناختی ( MEM Flex ) برنامه ‏ای برای بازتوانی حافظه
 • برنامه توان‏بخشی شناختی (METS)
 • طراحی برنامه‏ های (پروتکل‏ های) توان‏بخشی شناختی غیررایانه‏ ای