FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

آزمایشگاه ارزیابی و توانبخشی شناختی (CARE-LAB)

زیر مجموعه ها:

  • ارزیابی‏ های شناختی
  • توانبخشی شناختی

زیر مجموعه ارزیابی های شناختی

  • ارزیابی‏ های شناختی رایانه ای
  • ارزیابی‏ های شناختی با استفاده از آزمون ‏های کلاسیک
  • طراحی تکالیف ارزیابی شناختی

زیر مجموعه ‏ی ارزیابی ‏های شناختی رایانه ‏ای:

  • آزمون شناختی CANTAB
  • آزمون ارزیابی توجه IVA-2

زیر مجموعه ارزیابی‏ های شناختی با استفاده از آزمون‏ های کلاسیک :

  • مقیاس حافظه وکسلر ، نسخه 4 ( استاندارد شده زیر نظر ستاد توسعه و فن آوری های علوم شناختی ) ( Wechsler Memory Scale )

طراحی انواع تکالیف شناختی با هدف ارزیابی‏ های شناختی

زیر مجموعه بازتوانی شناختی :

نرم‏ افزارهای رایانه‏ ای بازتوانی شناختی (CCT)

برنامه‏ های توان‏بخشی شناختی غیر رایانه‏ ای