ورود / ثبت نام


خدمات آزمایشگاه ارزیابی و توانبخشی شناختی

ارزیابی شناختی

آزمون های غربالگری:

 • غربالگری عصب عضله
 • غربالگری مشکلات دیداری، حرکتی و ادراکی، آشنایی آزمودنی با فضای کنتب
 • ارزیابی یادگیری و ادراک، آشنایی آزمودنی با فضای کنتب

آزمون های حافظه دیداری:

 • ارزیابی انطباق ادراکی فوری و تاخیری
 • ارزیابی حافظه رویدادی و یادگیری
 • ارزیابی بازشناسی دیداری
 • ارزیابی بازشناسی فضایی

آزمون های عملکرد اجرایی، حافظه فعال و برنامه ریزی

 • ارزیابی انعطاف پذیری شناختی
 • ارزیابی یادگیری قوانین و تغییر توجه
 • ارزیابی برنامه ریزی فضایی
 • ارزیابی برنامه ریزی فضایی و کنترل حرکتی
 • ارزیابی ظرفیت حافظه فعال
 • ارزیابی حافظه فعال و طرح ریزی راهبردی

آزمون های ارزیابی توجه:

 • ارزیابی سرعت واکنش در پارادایم های ۲-گزینه ای ساده
 • ارزیای توانایی انطباق محرک های دیداری و ارزیابی زمان واکنش
 • ارزیابی سرعت واکنش در پارادایم های ۵ گزینه ای
 • ارزیابی توجه مداوم دیداری
 • ارزیابی سرعت واکنش به محرک های ساده و انفرادی

آزمون های ارزیابی حافظه کلامی- معنایی

 • ارزیابی حافظه معنایی از طریق ارزیابی توانایی نامگذاری اشیاء
 • ارزیابی یادآوری آزاد، بازشناسی فوری و تاخیری برای اطلاعات کلامی

آزمون های تصمیم گیری و کنترل پاسخ:

 • ارزیابی پردازش اطلاعات و ارزیابی کنترل پاسخ برای محرک های مثبت و منفی
 • ارزیابی کنترل پاسخ و ریسک پذیری در تصمیم گیری
 • ارزیابی تکانشگری و تصمیم گیری
 • ارزیابی بازداری پاسخ

آزمون های شناخت اجتماعی:

 • ارزیابی شناخت اجتماعی از طریق ارزیابی صورت هایی با احساسات متفاوت

توانبخشی شناختی:

ماژول های غربالگری:

 • هوشیاری
 • توجه انتخابی
 • کمپیمتری
 • توجه تقسیم شده
 • حافظه کاری
 • جستجوی اعداد فضایی
 • حافظه برای کلمات
 • استدلال منطقی
 • میدان بینایی

ماژول های توانبخشی:

توجه:

 • پاسخگویی
 • تقویت هوشیاری
 • گوش به زنگی
 • توجه پایدار
 • توجه و تمرکز
 • توجه تقسیم شده
 • توجه تقسیم شده
 • عملیات فضایی
 • عملیات فضایی سه بعدی
 • رفتار بازتابی
 • عملیات دو بعدی
 • توانایی ساختاری-دیداری

حافظه:

 • حافظه واژگان
 • حافظه تصویری
 • حافظه کلامی
 • حافظه توپولوژیک
 • حافظه فیزیولوژیک (چهره)
 • حافظه فعال
 • آموزش راهبرد های حافظه

توانایی های بینایی حرکتی:

 • هماهنگی بینایی-حرکتی

کارکردهای اجرایی:

 • خرید
 • محاسبات
 • برنامه ریزی برای تعطیلات
 • استدلال منطقی

دامنه بینایی:

 • تمرین ساکادی
 • تقویت بازیابی
 • کاوش 2

خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

پرداخت هزینه آزمایشات دریافت گواهی پشتیبانی
صفحه اصلی
جستجو
دسته بندی
باشگاه
حساب کاربری