تالار گفتمان آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI)

مدرک


احمد صالح زاده

 • 2 ماه پیش
 • 2

کویل ها


مجتبی برزگر

 • 8 ماه پیش
 • 1

مسابقه MRI


مجتبی برزگر

 • 9 ماه پیش
 • 1

سکانس های موجود


مجتبی برزگر

 • 9 ماه پیش
 • 1

ساعات کار آزمایشگاه


مجتبی برزگر

 • 9 ماه پیش
 • 1

نحوه ارتباط با بخش ام آر ای


مجتبی برزگر

 • 9 ماه پیش
 • 1

کارگاه ها


مجتبی برزگر

 • 9 ماه پیش
 • 1

ویژگی های سیستم


مجتبی برزگر

 • 9 ماه پیش
 • 1

انتخاب کارشناس جهت انجام


مجتبی برزگر

 • 9 ماه پیش
 • 1