تالار گفتمان آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

توسعه همگرا در دانش و فناوری نقشه برداری مغز

تالار گفتمان آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI)

 • 14 موضوع
 • 17 ارسال

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مغز (TMS)

 • 4 موضوع
 • 7 ارسال

طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (fNIRS)

 • 3 موضوع
 • 3 ارسال

تحریک الکتریکی فرا جمجمه ای (tDCS)

 • 3 موضوع
 • 4 ارسال

واقعیت مجازی (Virtual Reality)

 • 2 موضوع
 • 3 ارسال

سایکوفیزیک

 • 0 موضوع
 • 0 ارسال

ارزیابی شناختی

 • 2 موضوع
 • 7 ارسال

تحلیل داده

 • 1 موضوع
 • 1 ارسال