تالار گفتمان آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (fNIRS)

پروژه های fNIRS


سوسن کهزاد

  • 2 سال پیش
  • 1

نرم افزار و فرمت داده ها در fNIRS


سوسن کهزاد

  • 2 سال پیش
  • 1

تجهیزات آزمایشگاه fNIRS


سوسن کهزاد

  • 2 سال پیش
  • 1