FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

پردازش و آنالیز سیگنال

سیستم های BCI را می‌توان بر اساس فاکتور های مختلف همچون موضوع مورد بحث یا مؤلفه الکتروفیزیولوژی مورد استفاده، جامعه مورد هدف و .. دسته‌بندی کرد.
همانطور که می‌دانیم در یک سیستم BCI هدف طراحی سیستمی است که افراد مختلف در هنگام استفاده از آن وظیفه مشخصی را انجام دهند.
در ادامه مباحث بیان شده در قبل، در این درسنامه به برخی از مهمترین روش های استخراج ویژگی که عموماً در تحقیقات و مطالعات مرتبط با سیستم های مختلف BCI مورد استفاده قرار می‌گیرد اشاره می شود.
هدف ما در سیستم‌های BCI فهمیدن مغز و تبدیل اتفاقات و فعالیت های مختلف مغزی به مفاهیم قابل درک برای کامپیوتر و انسان است.
همانطور که گفته شد، ما در سیستم های BCI به دنبال آن هستیم تا فعالیت‌های ذهنی مختلف مغز را فهمیده و از این داده‌ها برای منظور و هدف مشخصی استفاده کنیم.
در سال 1870، ادوارد هیتیگ و گوستاو فریچ، یک تحریک الکتریکی را به ناحیه ای مشخص از مغز یک سگ اعمال کردند که باعث حرکت اندام در طرف مقابل بدنش شد.
همانطور که گفته شد، برای طراحی یک سیستم BCI، می بایست سیگنال های مغزی کاربر در هنگام انجام هریک از فعالیت های ذهنی مورد نظر، اخذ شود.
واسط های مغز و رایانه دارای کاربردهای فراوانی هستند که مهمترین آنها دستیابی به ابزاری برای کمک به بیمارانی است که هیچ راه ارتباطی با دنیای بیرون ندارند. این سیستم‌ها روش نوینی برای برقراری ارتباط، خصوصاً برای افرادی که از نظر جسمی معلول هستند فراهم می‌کنند.
در این درسنامه قصد داریم به معرفی واسط های مغز و رایانه(BCI) بپردازیم، با ما همراه باشید.
تبدیل سیگنال پیوسته در زمان نیز باید گسسته شود (نمونه برداری). برای به دست آوردن نمایش نمونه قابل اعتماد از یک سیگنال پیوسته، فاصله نمونه برداری (TS) یا ...