FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

پردازش و آنالیز تصاویر

روش‌های تصویربرداری پرفیوژن، بر اساس اینکه از عامل کنتراست‌زای خارجی استفاده شود یا خیر، به سه بخش تقسیم می‌شوند.
تصاویر تشدید مغناطیسی مغز (MRI) ساده قادر است که تغییرات آناتومیکی یک ضایعه را نشان دهد. در حالی که فرآیند رشد یک ضایعه به ترتیب به صورت تغییرات بیولوژیکی، فیزیولوژیکی و بعد آناتومیکی است.
برخلاف رجیستریشن درون مدالیته ای، ممکن است نوع کنتراست دو تصویر متفاوت باشد, در این حالت انطباق ایده آل تصاویر بر یکدیگر از مقایسه شدت روشنایی های مشابه بین دو تصویر بدست نمی آید.
به منظور تخمین پارامترهایی از مدل تبدیل که به بهترین شکل می توانند دو تصویر را برهم منطبق کنند، ما به راهی نیاز داریم تا اختلاف دو تصویر را محاسبه کنیم که به آن تابع هزینه گفته می شود.
یک بسط از تبدیل affine این است که کل تصویر را به چندین قسمت تقسیم کنیم و برای هر قسمت یک تبدیل خطی متفاوت استفاده کنیم. به این روش تبدیل خطی piecewise می گوییم. تبدیل خطی تکه ای، در یکی از اولین روش های نرمالایز سازی مکانی تصاویر مغز توسط جین تالایراخ به کار گرفته شد.
مواقعی وجود دارد که شما قصد دارید تنها از بخشی از تبدیل های خطی تبدیل affine استفاده کنید و نمی خواهید از تمام 12 پارامتر این تبدیل استفاده کنید.
ساده ترین مدل تبدیل که در fMRI استفاده می شود شامل اپراتور های خطی می شود، که به تبدیل affine معروف است. ویژگی تبدیل Affine این است که هر مجموعه از نقاط که در یک خط قرار دارند، بعد از تبدیل هم در یک خط قرار می گیرند.
دو مرحله برای تبدیل مکانی یک تصویر به تصویر دیگر وجود دارد. ابتدا باید پارامترهای تبدیل، که بهترین انطباق بین دو تصویر ایجاد را می کنند، تخمین زد.
در بخش های مختلفی از پردازش تصاویر fMRI، نیاز به تبدیل مکانی تصاویر وجود دارد. برای مثال، برای آنکه تصاویر گرفته شده از یک سوژه را بر یکدیگر منطبق کنیم (حذف حرکت سر انجام دهیم) و یا برای آنکه تصاویر سوژه های مختلف را بر هم منطبق کنیم (تا امکان آنالیز گروهی فراهم شود)، از تبدیل مکانی استفاده می کنیم.
همانطور که پیشتر توضیح داده شد، سیستم مختصاتی، یک رابط بین ساختار فیزیکی و تصویر است. ما به سیستم مختصات اولیه، که با استفاده از دستگاه MRI تصاویر در آن ثبت شده اند، native space می گوییم.