آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (31)

استفاده از fNIRS در اختلالاتی همانند افسردگی و اختلال دو قطبی نیز در مطالعات وارد شده است.همانند مطالعات بر روی اسکیزوفرنی Okada و همکارانش در سال 1996 در این اختلالات نیز از تسک mirror drawing task (MDT) برای بررسی دو نیمکره سر استفاده کردند.

کاربردهای fNIRS:

اختلالات خلقی:

استفاده از fNIRS در اختلالاتی همانند افسردگی و اختلال دو قطبی نیز در مطالعات وارد شده است.همانند مطالعات بر روی اسکیزوفرنی Okada و همکارانش در سال 1996 در این اختلالات نیز از تسک mirror drawing task (MDT) برای بررسی دو نیمکره سر استفاده کردند. آنها دریافتند که حدود نیمی از بیماران با افسردگی شدید الگوی متفاوتی در مقایسه با افراد سالم نشان می دهند. به بیان دیگر، میزان TotHb ظاهرا در نیمکره غالب (بر اساس جهت حرکت دست)افزایش بیشتری نسبت به نیمکره دیگر داشته است.

نیم دیگر بیماران دارای افسردگی، الگوی پاسخ دو طرفه مشاهده شد و میزان اکسی – دئوکسی هموگلوبین و مجموع آنها در هر دو نیمکره با افراد سالم قابل مقایسه بود. این تغییر الگو باعث شد که محققین احتمال وجود همبستگی بین طول دوره افسردگی با الگوی مشاهده شده و همچنین تاثیر جنسیتی را مطرح کنند، زیرا این الگوی دو طرفه در زنان بیشتر مشاهده می شد. در مطالعات بعدی نقش جنسیت در الگوهای پاسخی بیشتر بررسی شد .

ارسال دیدگاه

loading