آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

آنالیز حجمی و آنالیز مورفومتری

آنالیزهای مرسومی که روی این داده‌ها صورت می گیرد عمدتا در رابطه با حجم سنجی یا تغییرات مورفولوژیک مغز می باشد. Voxel Based Morphometry (VBM) بر روی تصاویر T1 صورت گرفته و حجم نواحی مختلف مغز یا تغییرات و تفاوت های معنادار بین دو گروه داده های تصویربرداری (تست و کنترل) را مشخص می کند.

خدمات آزمایشگاه در بخش آنالیز حجمی و آنالیز مورفومتری:

این آنالیز با استفاده از دو نرم افزار SPM (SPM12 و CAT12) و Freesurfer در اختیار پژوهشگران قرار داده می شود. همچنین علاوه بر انجام آنالیز Voxel-based morphometry، آنالیزهایی چون Deformation-based morphometry، Region-based morphometry و Surface-based morphometry در آزمایشگاه انجام می‌شود.

آنالیز حجمی و آنالیز مورفومتری

شکل 1: تقسیم نواحی مختلف مغز جهت بررسی های کمی

آنالیز حجمی و آنالیز مورفومتری

شکل 2: نمونه‌ای از آنالیز Voxel based

آنالیز حجمی و آنالیز مورفومتری

شکل 3: نمونه‌ای از آنالیز Surface-based

از جمله نکات مهمی که هنگام آنالیز تصاویر در Freesurfer وجود دارد، عیب‌یابی و تصحیح تصاویر خروجی نرم‌ا‌فزار به صورت دستی می‌باشد که کاری دشوار و زمانگیر است. این قابلیت در بخش آنالیز تصاویر قابل انجام می‌باشد.

آنالیز حجمی و آنالیز مورفومتری

شکل 4: نمونه‌ای از اعمال تصحیح بر تصاویر خروجی freesurfer