ورود / ثبت نام

اولین نشست تخصصی با مشاورین آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز بهمن ۹۷

(به ترتیب حروف الفبا)

دکتر حمید ابریشمی مقدم
دکتر حمید ابریشمی مقدم
 • تخصص: تحلیل پردازش
 • ایمیل: moghaddam@kntu.ac.ir
 • وابستگی دانشگاهی: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 
دکتر حامد اختیاری
دکتر حامد اختیاری
 • تخصص: علوم اعصاب
 • ایمیل: h.ekhtiari@gmail.com
 • وابستگی دانشگاهی: Laureate Institute for Brain Research (USA)
 
دکتر محمد اربابی
دکتر محمد اربابی
 • تخصص: روانپزشکی
 • ایمیل: arbabimo@tums.ac.ir
 • وابستگی دانشگاهی: علوم پزشکی تهران
 
دکتر امیر حسین بتولی
دکتر امیر حسین بتولی
 • تخصص: تصویربرداری پزشکی
 • ایمیل: batouli@sina.tums.ac.ir
 • وابستگی دانشگاهی: علوم پزشکی تهران
 
دکتر مجید برکتین
دکتر مجید برکتین
 • تخصص: نورو سایکیاتری
 • ایمیل: barekatain@yahoo.com
 • وابستگی دانشگاهی: علوم پزشکی اصفهان
 
دکتر فریبا بهرامی
دکتر فریبا بهرامی
 • تخصص: بیوالکتریک
 • ایمیل: FBAHRAMI@UT.AC.IR
 • وابستگی دانشگاهی: دانشگاه تهران
 
دکتر منصوره تقاء
دکتر منصوره تقاء
 • تخصص: نورولوژی
 • ایمیل: toghae@sina.tums.ac.ir
 • وابستگی دانشگاهی: علوم پزشکی تهران
 
دکتر آیدین تقی لو
دکتر آیدین تقی لو
 • تخصص: متخصص رادیولوژی
 • ایمیل: Ztaghiloo@yahoo.com
 • وابستگی دانشگاهی: بیمارستان آراد
 
دکتر فرزاد توحید خواه
دکتر فرزاد توحید خواه
 • تخصص: مهندسی پزشکی
 • ایمیل: Towhidkhah@aut.ac.ir
 • وابستگی دانشگاهی: دانشگاه امیرکبیر
 
دکتر مهدی تهرانی دوست
دکتر مهدی تهرانی دوست
 • تخصص: فوق تخصص روانپزشکی کودک
 • ایمیل: tehranid@sina.tums.ac.ir
 • وابستگی دانشگاهی: علوم پزشکی تهران
 
دکتر سید بهنام الدین جامعی
دکتر سید بهنام الدین جامعی
 • تخصص: آناتومی
 • ایمیل: behjame@gmail.com
 • وابستگی دانشگاهی: علوم پزشکی ایران
 
دکتر امیر همایون جعفری
دکتر امیر همایون جعفری
 • تخصص: مهندسی پزشکی
 • ایمیل: h_jafari@tums.ac.ir
 • وابستگی دانشگاهی: علوم پزشکی تهران
 
دکتر محمدتقی جغتایی
دکتر محمدتقی جغتایی
 • تخصص: نوروآناتومی
 • ایمیل: mt.joghataei@yahoo.com
 • وابستگی دانشگاهی: علوم پزشکی ایران
 
دکتر وحید چنگیزی
دکتر وحید چنگیزی
 • تخصص: فیزیک پزشکی
 • ایمیل: changizi@tums.ac.ir
 • وابستگی دانشگاهی: علوم پزشکی تهران
 
دکتر رضا خسرو آبادی
دکتر رضا خسرو آبادی
 • تخصص: مدلسازی کارکردهای عالی شناختی
 • ایمیل: r.khosrowabadi@gmail.com
 • وابستگی دانشگاهی: دانشگاه شهید بهشتی
 
دکتر سید مهدی خلیق رضوی
دکتر سید مهدی خلیق رضوی
 • تخصص: علوم اعصاب
 • ایمیل: s.mahdirazavi@gmail.com
 • وابستگی دانشگاهی: پژوهشگاه رویان
 
دکتر مهرداد دادگستر
دکتر مهرداد دادگستر
 • تخصص: مهندسی پزشکی
 • ایمیل: mehrdad_dadgostar@yahoo.com
 • وابستگی دانشگاهی: دانشگاه آزاد تهران مرکز
 
دکتر رضا رستمی
دکتر رضا رستمی
 • تخصص: روانپزشک
 • ایمیل: rezaros@gmail.com
 • وابستگی دانشگاهی: دانشگاه تهران
 
دکتر حمید رضا سلیقه راد
دکتر حمید رضا سلیقه راد
 • تخصص: تصویر برداری ام ار ای
 • ایمیل: h-salighehrad@tums.ac.ir
 • وابستگی دانشگاهی: علوم پزشکی تهران
 
دکتر اسماعیل شاهسوند
دکتر اسماعیل شاهسوند
 • تخصص: روان پزشکی
 • ایمیل: shahsavand@sina.tums.ac.ir
 • وابستگی دانشگاهی: علوم پزشکی تهران
 
دکتر مهدی شهبازی
دکتر مهدی شهبازی
 • تخصص: یادگیری و کنترل حرکات
 • ایمیل: EMAILL
 • وابستگی دانشگاهی: shahbazimehdi@ut.ac.ir
 
دکتر میر شهرام صفری
دکتر میر شهرام صفری
 • تخصص: علوم و اعصاب شناختی
 • ایمیل: safari@sbmu.ac.ir
 • وابستگی دانشگاهی: علوم پزشکی شهید بهشتی
 
دکتر پریسا عظیمی
دکتر پریسا عظیمی
 • تخصص: جراح مغز و اعصاب
 • ایمیل: parisa.azimi@gmail.com
 • وابستگی دانشگاهی: علوم پزشکی شهید بهشتی
 
دکتر محمد علی عقابیان
دکتر محمد علی عقابیان
 • تخصص: فیزیک پزشکی
 • ایمیل: oghabian@sina.tums.ac.ir
 • وابستگی دانشگاهی: علوم پزشکی تهران
 
دکتر لیلا علی بیگلو
دکتر لیلا علی بیگلو
 • تخصص: علوم اعصاب
 • ایمیل: laila.alibiglou@gmail.com
 • وابستگی دانشگاهی: علوم پزشکی ایران
 
دکتر زهرا عینالو
دکتر زهرا عینالو
 • تخصص: مهندسی پزشکی
 • ایمیل: zahraeinalou@yahoo.com
 • وابستگی دانشگاهی: دانشگاه آزاد تهران شمال
 
دکتر پردیس غفاریان
دکتر پردیس غفاریان
 • تخصص: فیزیک پزشکی
 • ایمیل: Pardis.ghafarian@sbmu.ac.ir
 • وابستگی دانشگاهی: علوم پزشکی شهید بهشتی
 
دکتر فرزاد فاتحی
دکتر فرزاد فاتحی
 • تخصص: نورولوژی
 • ایمیل: f-fatehi@tums.ac.ir
 • وابستگی دانشگاهی: بیمارستان شریعتی
 
دکتر محمد قدیری وصفی
دکتر محمد قدیری وصفی
 • تخصص: روانپزشک
 • ایمیل: ghadiri_mohamad@yahoo.com
 • وابستگی دانشگاهی: علوم پزشکی ایران
 
دکتر زهرا سادات قریشی
دکتر زهرا سادات قریشی
 • تخصص: گفتار درمانی
 • ایمیل: http://ghoreishi.uswr.ac.ir/
 • وابستگی دانشگاهی: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 
دکتر عاطفه قنبری جلفایی
دکتر عاطفه قنبری جلفایی
 • تخصص: روانپزشک
 • ایمیل: draghj@yahoo.com
 • وابستگی دانشگاهی: علوم پزشکی تهران
 
دکتر محمد محمدزاده
دکتر محمد محمدزاده
 • تخصص: هسته ای
 • ایمیل: mo_mohammadzadeh@sbu.ac.ir
 • وابستگی دانشگاهی: دانشگاه شهید بهشتی
 
دکتر علی مطیع نصرآبادی
دکتر علی مطیع نصرآبادی
 • تخصص: مهندسی پزشکی
 • ایمیل: nasrabadi@shahed.ac.ir
 • وابستگی دانشگاهی: شاهد
 
دکتر علی مقیمی
دکتر علی مقیمی
 • تخصص: فیزیولوژی انسانی
 • ایمیل: moghimi@um.ac.ir
 • وابستگی دانشگاهی: فردوسی مشهد
 
دکتر بهادر مکی آبادی
دکتر بهادر مکی آبادی
 • تخصص: مهندسی پزشکی
 • ایمیل: b.makkiabadi@gmail.com
 • وابستگی دانشگاهی: علوم پزشکی تهران
 
دکتر محمدرضا ناظم زاده
دکتر محمدرضا ناظم زاده
 • تخصص: مهندسی پزشکی
 • ایمیل: Mnazemzadeh@tums.ac.ir
 • وابستگی دانشگاهی: علوم پزشکی تهران
 
دکتر بابک نجار اعرابی
دکتر بابک نجار اعرابی
 • تخصص: مدل سازی محاسباتی
 • ایمیل: araabi@ut.ac.ir
 • وابستگی دانشگاهی: دانشگاه تهران
 
دکتر عباس نصیرایی مقدم
دکتر عباس نصیرایی مقدم
 • تخصص: مهندسی پزشکی
 • ایمیل: nasiraei@aut.ac.ir
 • وابستگی دانشگاهی: دانشگاه امیرکبیر
 
دکتر سید حمید رضا نقوی
دکتر سید حمید رضا نقوی
 • تخصص: روانپزشکی
 • ایمیل: HRNAGHAVI@LIVE.COM
 • وابستگی دانشگاهی: علوم پزشکی تهران
 
دکتر محمد علی نظری
دکتر محمد علی نظری
 • تخصص: علوم و اعصاب شناختی
 • ایمیل: nazaripsxcho@yahoo.com
 • وابستگی دانشگاهی: دانشگاه تبریز
 
دکتر رضا نیلی پور
دکتر رضا نیلی پور
 • تخصص: عصب شناسی زبان
 • ایمیل: rnilipour@gmail.com
 • وابستگی دانشگاهی: علوم بهزیستی و توانبخشی
 
دکتر حسن هاشمی
دکتر حسن هاشمی
 • تخصص: رادیولوژی
 • ایمیل: hashemi_mic@yahoo.com
 • وابستگی دانشگاهی: علوم پزشکی تهران
 
دکتر بهرام یارعلی
دکتر بهرام یارعلی
 • تخصص: نورولوژی
 • ایمیل: byarali@tums.ac.ir
 • وابستگی دانشگاهی: علوم پزشکی تهران
 

خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

پرداخت هزینه آزمایشات دریافت گواهی پشتیبانی
صفحه اصلی
جستجو
دسته بندی
باشگاه
حساب کاربری