آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (fNIRS)

استفاده از fNIRS جهت مطالعات پارکینسون به دلیل اینکه آرتیفکت حرکتی تاثیر کمتری برروی سیگنال های آن دارد، مورد توجه می باشد.
محققین دیگر نیز از VFT (Verbal Fluency Task) جهت بررسی تغییرات ناحیه پری فرونتال در بیماران آلزایمری استفاده کردند.
در سال 2001 اندرو استفاده از fNIRSبه عنوان یکی از روش های غیرتهاجمی مانیتورینگ عصبی معرفی کرد.
یکی دیگر از کاربردهای fNIRS اندازه گیری های آن بر روی تغییرات شیمیایی و خودبخودی در مغز افراد مبتلا به تشنج های صرع می باشد.
به دلیل اینکه در بیماری آلزایمر همه ی مغز درگیر می شود، بنابراین در مطالعات با fNIRS در این زمینه، می تواند مورد توجه باشد.
هدف از این ترتیب قراردادن، رسیدن به تصویری با رزلوشن ،حساسیت بالا ، بهترین تخمین جهت غلظت کورموفورها ، موثرترین حالت جهت حذف نویزهایی فیزیولوژیک می باشد.
بسیاری از افراد با اساس کار fMRI آشنایی دارند و از نتایج آن در پژوهش های خود استفاده می کنند. fMRI در مقایسه با fNIRS یک روش غیرتهاجمی با رزلوشن فضایی بالا می باشد.
یکی از مزایای fMRI نسبت به fNIRS رزلوشن فضایی بالای آن می باشد که در fNIRS به علت پراکندگی فوتون ها در بافت های مختلف رزلوشن فضایی در حد سانتیمتر خواهد بود.
جهت انتقال نور تولید شده به سر آزمودنی و دریافت نور بازتابش به آشکارساز دو راه وجود دارد: 1- آشکارساز و منبع نوری می توانند مستقیا روی پوست قرار گیرند. 2- نور توسط فیبرهای نوری به پروب های روی سر هدایت شود.
اغلب آشکارسازهای نوری در تجهیزات فوتونیک بر اساس اثر فوتوالکتریک (داخلی یا خارجی) کار می کنند. منظور از فوتوالکتریک خارجی، آزاد شدن الکترون و فوتون از سطح فوتوالکترود می باشد.