آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای (33)

برای کویل های دایرهای، جهت جریان در سیم پیچ (ساعتگرد یا پادساعتگرد) ابتدا باید انتخاب شود. نیمکره راست است ترجیحا با جریان ساعتگرد و نیمکره چپ، توسط جریان پادساعتگرد تحریک می‌شود. کویل تحریک باید به طور ثابت و مماس بر ناحیه تحریک قرار بگیرد.

ثبت MEP

برای کویل های دایرهای، جهت جریان در سیم پیچ (ساعتگرد یا پادساعتگرد) ابتدا باید انتخاب شود. نیمکره راست است ترجیحا با جریان ساعتگرد و نیمکره چپ، توسط جریان پادساعتگرد تحریک می‌شود. کویل تحریک باید به طور ثابت و مماس بر ناحیه تحریک قرار بگیرد.

ثبت پاسخ

موتور پتانسیل واداشته (MEP) معمولا با الکترودهای سطحی در عضلات هدف ثبت می‌شود. از الکترود سوزنی کواکسیال می توان برای ثبت از عضله با انتخاب دقیقتر و اغلب در مطالعات تحقیقاتی بیشتر استفاده کرد. ترسیم 2 یا تعداد بیشتر مورفولوژی تکرار شونده بر روی یک نمودار، به شناسایی درست‌تر پارامترهای مطلوب، کمک می کند.

پارامترهای MEP

آستانه تحریک

سطحی از تحریک مورد نیاز برای به دست آوردن MEP های قابل اعتماد بیش از 50 میکروولت در حدود 50 درصد از 5-10 تحریک می‌باشد. پایین برای دست و ساعد آستانه پایین‌تر و حتی برای اندام تحتانی تنه و عضلات لگن کمتر از آن نیز پیدا شده است.

TMS

ارسال دیدگاه

loading