آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای (31)

طی تحقیقات انجام شده، تغییرات تحريك‌پذيري مغز را در طول خستگی ماهیچه، بررسی نموده‌اند.

مطالعات مرتبط با MEP

طی تحقیقات انجام شده، تغییرات تحريك‌پذيري مغز را در طول خستگی ماهیچه، بررسی نموده‌اند. آنها پاسخ حرکتی را با ايجاد تحريك در دو نقطه از بدن، توسط سیگنال MEPاز عضله‌ي دست، ثبت کردند. تحريك اول به کورتکس حرکتی توسط TMS و تحريك دوم به نخاع گردنی توسط جريان الکتريکی ايجاد شد. آنها گزارش دادند که تحريك مغناطیسی کورتکس مغز باعث ايجاد MEP بزرگتري نسبت به حالت استراحت ماهیچه میشود و در صورت انقباض مداوم ماهیچه، اندازه MEP افزايش می‌يابد.

تاکنون پارامترهاي مختلفی براي تشخیص تغییرات در انتقال دهنده‌ي اصلی مهاري سیستم اعصاب مرکزي )گابا( و سیستم گلوتامات مغز و در نتیجه، تحريك‌پذيري قشر مغز شناخته شده‌اند که برخی از آنها از روي سیگنال MEP ‌قابل تشخیص میباشند.|

ارسال دیدگاه

loading