آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

نقشه برداری از ذرات مغناطیسی در مغز انسان

یک تیم به رهبری پروفسور Stuart A. Gilder و Christoph Schmitz نقشه‌ی توزیع ذرات مغناطیسی در مغز افراد مرده را به دست آوردند.

یک تیم به رهبری پروفسور Stuart A. Gilder و Christoph Schmitz نقشه‌ی توزیع ذرات مغناطیسی در مغز افراد مرده را به دست آوردند.

در این مطالعه محققان LMU حضور ذرات مغناطیسی در مغز انسان را تایید کردند. این ذرات در ابتدا در مخچه و ساقه‌ی مغز یافت شدند و عدم تقارن قابل توجهی در توزیع این ذرات در بین نیمکره‌ی راست و چپ مغز وجود داشت. Schmitz می‌گوید: مغز انسان از این عدم تقارن در ایجاد حس جهت‌یابی فضایی و همچنین جهت‌یابی منبع صدا استفاده می‌کند. وجود توزیع نامتقارن ذرات مغناطیسی در مغز انسان با این ایده که انسان‌ها دارای حسگر‌های مغناطیسی هستند مطابقت دارد، اما حساسیت آن‌ها آنقدر کم است که نمی‌توانند کاربرد بیولوژیکی چندان مفیدی داشته باشند. علاوه بر این، ذات شیمیایی این ذرات مغناطیسی همچنان ناشناخته است. ما احتمال می‌دهیم که تمامی این ذرات از Fe3O4 تشکیل شده باشند، اما امکان اطمینان از این امر همچنان وجود ندارد.

این اطلاعات از هفت مغز مرده گرفته شده است که برای پژوهش‌های پزشکی اهدا شده بودند. به صورت کلی ۸۲۲ نمونه بافتی توسط مگنتومتر مورد بررسی قرار گرفتند. این اندازه‌گیری‌ها تحت نظارت مستقیم Gilder در یک آزمایشگاه حفاظت شده مغناطیسی که در ۸۰ کیلومتری مونیخ در یک جنگل قرار گرفته است انجام شده‌اند. این محیط نسبت به محیط‌های خیابانی امروزه از آلودگی مغناطیسی بسیار کمتری برخوردار است.

در آزمایش‌های بعدی این تیم تحقیقاتی در نظر دارد که ویژگی‌های این ذرات مغناطیسی یافت شده در مغز انسان را به خوبی مشخص کند. آن ها همچنین امیدوارند بتوانند با همکاری پروفسور Patrick R. Hof، مطالعات مکان‌یابی مشابهی روی مغز پستانداران بزرگ‌تر مانند وال انجام دهند.

منبع: ساینس دیلی

ارسال دیدگاه

loading