FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

تصویربرداری تشدید مغناطیسی (36)

کدینگ فاز و فرکانس (قسمت اول)

در گام دوم که مرحله کدینگ فاز نام دارد اعمال گرادیان فاز در جهت عمودی و در مدت زمان محدود صورت می گیرد و باعث تغییر فرکانس رزونانس اسپین ها (دیفاز شدن آنها) می شود. در این زمان همه اسپین ها با فرکانس مشابه ولی با فاز متفاوت پرسس کنند. پروتون هایی که در یک ردیف مشابه و عمود بر جهت گرادیان ها قرار دارند همفازند ولی در ردیف های دیگر با هم اختلاف فاز دارند. این اختلاف فاز بعد از خاموش شدن گرادیان ها و تا زمان ثبت سیگنال باقی می ماند. این گرادیانها در جهت y قراردارند.

MRI Textbooks

ارسال دیدگاه

loading
خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading