FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

آگهی مناقصه - واگذاری خدمات آبدارخانه و تنظیفات و نگهبانی از طریق مناقصه عمومی

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در نظر دارد نسبت به واگذاری خدمات آبدارخانه و تنظیفات و نگهبانی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به بخش خصوصی واگذار نماید.

آگهی مناقصه

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در نظر دارد نسبت به واگذاری خدمات آبدارخانه و تنظیفات و نگهبانی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به بخش خصوصی واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اطلاعات و اسناد مناقصه حداكثرتا تاریخ دوشنبه 25/12/99 به آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز به آدرس تهران ـ خیابان کارگر شمالی ـ دانشکده فنی دانشگاه تهران ـ ضلع جنوبی دانشکده برق مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

مهلت تحویل اسناد به آزمایشگاه تا آخر وقت اداری روز دو شنبه 16/01/1400

تلفن تماس: 99-88225396 داخلی 108

میزان سپرده شرکت در مناقصه 400.000.000 ریال بصورت سپرده نقدی، ضمانت نامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی به شرح شرایط عمومی مناقصه

هزینه آگهی از برنده مناقصه دریافت می گردد.

زمان و مکان برگزاری مناقصه: روز چهارشنبه 18 فروردین ماه 1400 ساعت 10 در محل آزمایشگاه

سایر شرایط مناقصه در اسناد تصریح گشته و شرکت کنندگان باید مدارک را پس از اخذ به قید قبولی امضاء نموده و کلیه مدارک و اسناد مربوطه را در پاکتهای لاک و مهر شده تحویل نمایند.

- درضمن آگهی فوق در روزنامه ایران مورخ 13/12/1399 نیز چاپ گردیده است.آگهی مناقصه

ارسال دیدگاه

loading
خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading