FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کتاب"تحلیل داده‌های زبان‌شناسی" با حمایت ستاد توسعه‌ی علوم شناختی چاپ و منتشر شد

کتاب"تحلیل داده‌های زبان‌شناسی"، مقدمه‌ای کاربردی بر آمار با استفاده از نرم‌افزارR، با حمایت مالی و معنوی ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی چاپ و منتشر شد.

کتاب"تحلیل داده‌های زبان‌شناسی"، مقدمه‌ای کاربردی بر آمار با استفاده از نرم‌افزارR، با حمایت مالی و معنوی ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی چاپ و منتشر شد.

در بخشی از این کتاب نوشته شده است: امروزه مطالعات و پژوهش‌های زبانی بر پایه‌ی حجم زیادی از داده‌ها درحوزه‌های گوناگونی همچون عصب‌شناسی زبان، روان‌شناسی زبان، زبان‌شناسی پیکره‌ای، زبان‌شناسی همگانی (بررسی‌های صرفی، نحوی و آواشناسی)، زبان‌شناسی رایانشی و جامعه‌شناسی زبان، بسیار متداول شده است.

در این کتاب همچنین آمده است: در بسیاری از این پژوهش‌ها بیش از دو متغیر مستقل و وابسته وجود دارند که بررسی اثرات این متغیرها و ارتباط‌های بین آن‌ها بدون بهره‌گیری از روش‌ها و تحلیل‌های آماری پیشرفته میسر نیست.

در قسمت دیگر از مطالب کتاب اضافه شده است: با توجه به گستردگی مطالعات، روش‌های آماریِ هر حوزه‌ی مطالعاتی، ضمن آن‌که از اصول کلی پردازش‌های آماری پیروی می‌کنند، مشخصه‌های خاص خود را نیز دارند و بر این اساس، برای دانشجویان هر حوزه‌ی مطالعاتی یادگیری اصول آماری بر اساس داده‌های همان حوزه، مطالعه‌ی متن کامل خبر

ارسال دیدگاه

loading