آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

گزارش فعالیت شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران

گزارش عملکرد شاخه دانشجویی تا پایان سال 1397

مجموعه فعالیت های شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز را می توان به دو دسته فعالیت های علمی و ترویجی دسته بندی کرد:

فعالیت های علمی:

فعالیت های علمی این شاخه در قالب کارگروه های تخصصی مختلف انجام میشود که هر گروه بر اساس اهداف و سرفصل های مرتبط با حیطه خود برنامه ریزی میکند.

نام کارگروه تعداد جلسات
نوروفیزیولوژی 5 جلسه
نوروسایکولوژی 5 جلسه
نورومارکتینگ 2 جلسه
علوم اعصاب محاسباتی 4 جلسه
علوم اعصاب شناختی 2 جلسه
نورواسپرت 2 جلسه

فعالیت های ترویجی:

عمده فعالیت های ترویجی این شاخه به صورت زیر است:

همکاری در رویدادهای علمی:

 • همکاری در امور اجرایی دومین سمپوزیوم تازه های نقشه برداری مغز ایران 2018 و برپایی غرفه دانشجویی نقشه برداری مغز در این سمپوزیوم
 • همکاری در امور اجرایی سومین سمپوزیوم تازه های نقشه برداری مغز ایران 2019 و برپایی غرفه دانشجویی نقشه برداری مغز در این سمپوزیوم
 • برگزاری نشست دانشجویی ماهیانه نقشه برداری مغز: 6 نشست
 • همکاری در امور اجرایی سمینار استان همدان
 • همکاری در امور اجرایی سمینار استان سیستان و بلوچستان
 • برگزاری کارگاه مبانی نقشه برداری مغز
 • همکاری در امور اجرایی مدرسه تابستانه نقشه برداری علوم شناختی و مغز
 • همکاری در برگزاری برنامه دانش آموزی مشهد
 • برگزاری مسابقه علمی دانشجویی در کنار رویدادهای علمی: 2 مورد
 • انجام هماهنگی های مربوط به بازدید از آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز: 2 مورد
 • برگزاری اردوی علمی تفریحی: 2 مورد

تولید خبر علمی و پوستر

 • تولید خبرهای علمی: بیش از 30 مورد
 • تولید محتوای علمی نشست های دانشجویی: 5 مورد
 • همکاری در تهیه پوسترهای مربوط به رویدادای علمی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز: بیش از 40 مورد
 • تهیه فیلم مرتبط با نقشه برداری مغز
 • تهیه برخی محتواهای مربوط به شبکه های اجتماعی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز