آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

سومین نشست کارگروه نورواسپرت شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران

زمان 22 خرداد ماه 98
مکان آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
ظرفیت باقیمانده 18 نفر
هزینه ثبت نام رایگان

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار میکند:
از سری نشست های علمی شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران

سومین نشست کارگروه نورواسپرت
موضوع :بررسی کاربردهای نقشه برداری مغز در علوم ورزشی
زمان: 22 خردادماه 1398
ساعت:16_18
مکان:آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
*شرکت در این نشست علمی برای عموم علاقه مندان آزاد و رایگان میباشد.