آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه سه روزه تجزیه و تحلیل داده های MRI و fMRI با نرم افزار Freesurfer

زمان 26 الی 28 مرداد ماه 98
مکان آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
ظرفیت باقیمانده 3 نفر
هزینه ثبت نام 450,000 تومان

National Brain Mapping Lab will hold :

3-Day Workshop on MRI and fMRI data analysis in Freesurfer

Instructors:
Dr. Reza Rajimehr
Dr. Elahe’ Yargholi
Hossein Rafipoor
Neda Afzalian
Syllabus of the workshop:
First day
• Introduction to the workshop – Dr. Reza Rajimehr
• A brief tutorial on Linux – Hossein Rafipoor
• Structural MRI analysis and cortical surface reconstruction in Freesurfer – Dr. Reza Rajimehr
• Visualization of anatomical volumes and surfaces in Freesurfer – Dr. Reza Rajimehr
• Making flat patches and creating labels – Dr. Elahe’ Yargholi
Second day
• Basics of fMRI analysis – Dr. Elahe’ Yargholi
• Preprocessing of fMRI data in FsFast – Dr. Reza Rajimehr and Dr. Elahe’ Yargholi
• Functional-anatomical registration – Dr. Reza Rajimehr
• Single-subject analysis of fMRI data in FsFast – Dr. Reza Rajimehr and Dr. Elahe’ Yargholi
• Visualization of functional maps – Dr. Reza Rajimehr and Dr. Elahe’ Yargholi
Third day
• Group-level analysis of fMRI data in FsFast – Neda Afzalian
• Region-of-interest analysis – Neda Afzalian
• Transfer of structural and functional data between Freesurfer and Matlab – Dr. Reza Rajimehr
• Functional connectivity analysis - Hossein Rafipoor
• Conclusion of the workshop – Dr. Reza Rajimehr
Date: 17-19 August 2019 (26-28 Mordad 1398)
Place: NBML, Tehran

صدور گواهینامه منوط به حضور فرد به مدت 75درصد از  زمان کارگاه می باشد.

.