آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه سه روزه تجزیه و تحلیل داده های MRI و fMRI با نرم افزار Freesurfer

زمان 26 الی 28 مرداد ماه 98
مکان آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
ظرفیت باقیمانده 13 نفر
هزینه ثبت نام 450,000 تومان

National Brain Mapping Lab will hold :

3-Day Workshop on MRI and fMRI data analysis in Freesurfer

Instructors:
Dr. Reza Rajimehr
Dr. Elahe’ Yargholi
Hossein Rafipoor
Neda Afzalian
Syllabus of the workshop:
First day
• Introduction to the workshop – Dr. Reza Rajimehr
• A brief tutorial on Linux – Hossein Rafipoor
• Structural MRI analysis and cortical surface reconstruction in Freesurfer – Dr. Reza Rajimehr
• Visualization of anatomical volumes and surfaces in Freesurfer – Dr. Reza Rajimehr
• Making flat patches and creating labels – Dr. Elahe’ Yargholi
Second day
• Basics of fMRI analysis – Dr. Elahe’ Yargholi
• Preprocessing of fMRI data in FsFast – Dr. Reza Rajimehr and Dr. Elahe’ Yargholi
• Functional-anatomical registration – Dr. Reza Rajimehr
• Single-subject analysis of fMRI data in FsFast – Dr. Reza Rajimehr and Dr. Elahe’ Yargholi
• Visualization of functional maps – Dr. Reza Rajimehr and Dr. Elahe’ Yargholi
Third day
• Group-level analysis of fMRI data in FsFast – Neda Afzalian
• Region-of-interest analysis – Neda Afzalian
• Transfer of structural and functional data between Freesurfer and Matlab – Dr. Reza Rajimehr
• Functional connectivity analysis - Hossein Rafipoor
• Conclusion of the workshop – Dr. Reza Rajimehr
Date: 17-19 August 2019 (26-28 Mordad 1398)
Place: NBML, Tehran