آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

وبینارها

7 اسفند

جلسه ششم از سلسله جلسات وبینار آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

30 بهمن

جلسه پنجم از سلسله جلسات وبینار آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

23 بهمن

جلسه چهارم از سلسله جلسات وبینار آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

16 بهمن

جلسه سوم از سلسله جلسات وبینار آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز