آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

هفتمین سمینار بین رشته ای دانشجویی با محوریت تصمیم گیری

زمان چهارشنبه 20 آذرماه 1398
مکان آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
ظرفیت باقیمانده 2 نفر
هزینه ثبت نام رایگان

شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران برگزار می کند:

هفتمین سمینار بین رشته ای دانشجویی با محوریت تصمیم گیری

 کارگروه علوم اعصاب شناختی

موضوع : مقایسه تصمیم گیری شهودی و تحلیل از منظر شناختی

Intuitive thought: A comparative and neuropsychological review‏

ارائه دهنده: محسن دادجو (پژوهشگردکتری روانشناسی شناختی، پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی)

 

موضوع: The Iowa Gambling Task in fMRI images 

Published in Human brain mapping,2010

ارائه دهنده: محمد حسین سرایانی (دانشجوی دکتری علوم اعصاب شناختی، پژوهشکده علوم شناختی)

 

کارگروه نورواسپرت

موضوع: تصمیم گیری و عملکرد ورزشی

ارائه دهنده: پاییزه کوهی ( دانشجوی ارشد روانشناسی ورزشی دانشگاه تهران)

 

کارگروه مهندسی عصبی

موضوع: How do brains decide?

The lecture will be held in English

پریناز محمدی (دانشجوی ارشد مهندسی پزشکی، دانشگاه علم و صنعت)          

 

کارگروه نوروسایکولوژی

موضوع: The roles of social stress and decision-making in non-suicidal self-injury

Published in Psychiatry Research,2015

ارایه دهنده: مصطفی مدنی اشکذری (کارشناسی روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد)

 

شرکت در این رویداد علمی رایگان و منوط به ثبت نام در وبسایت آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز می باشد.

زمان: چهارشنبه 20 آذرماه 1398

مکان: آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

ساعت : 15 الی 18