آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

نشست های علمی کارگروه های شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز

زمان چهارشنبه 8 اسفند1397
مکان آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
ظرفیت باقیمانده 20 نفر
هزینه ثبت نام رایگان

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار می کند 

نشست های علمی کارگروه های شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز 

پنجمین نشست کارگروه نوروفیزیولوژی:

زمان :چهارشنبه 8 اسفند1397
ساعت: 15_17

سرفصل:
فصل ۴۷ و ۴۸ کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال با عنوان بررسی گیرنده های حسی و مدار های مرتبط و حواس پیکری

مکان:آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

شرکت در این نشست علمی رایگان می باشد.