آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

ششمین نشست ماهیانه شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران

زمان 18اسفند1397
مکان آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
ظرفیت باقیمانده 23 نفر
هزینه ثبت نام رایگان

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار میکند:

ششمین نشست ماهیانه شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران

مروری بر فعالیت های شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران و معرفی کارگروه های وابسته
سخنرانی
نمایش فیلم
مسابقه
و معرفی ابزارهای آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

زمان :18اسفند1397
ساعت:15-17


مکان:آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

شرکت در این نشست رایگان میباشد.