آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

نشست های علمی کارگروه های شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز

زمان چهارشنبه 22 اسفند1397
مکان آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
ظرفیت باقیمانده 19 نفر
هزینه ثبت نام رایگان

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار می کند :
نشست های علمی کارگروه های شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز 

چهارمین نشست کارگروه نوروسایکولوژی
زمان:چهارشنبه 22 اسفند1397
ساعت: 14_15/30
سرفصل:
فصل دوم و سوم کتاب برایان کولب

مکان:آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
شرکت در این نشست علمی رایگان می باشد.