آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

نشست های علمی کارگروه های شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز

زمان سه شنبه 14 اسفند1397
مکان آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
ظرفیت باقیمانده 11 نفر
هزینه ثبت نام رایگان

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار می کند 

نشست های علمی کارگروه های شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز

دومین نشست کارگروه علوم اعصاب محاسباتی:

زمان:سه شنبه 14 اسفند1397
ساعت 15/30_17

سرفصل:
MATLAB Tutorial
Purpose & Philosophy of MATLAB

مکان:آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

شرکت در این نشست علمی رایگان می باشد.