آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

پردازش سیگنال های زیستی - قسمت پنجم

فعالیت قلب با یک انقباض عضلانی بسیار هماهنگ، که پس از یک موج الکتریکی بوجود می آید، همراه است.

سیگنال قلبی (ECG)

فعالیت قلب با یک انقباض عضلانی بسیار هماهنگ، که پس از یک موج الکتریکی بوجود می آید، همراه است. به طور معمول، یک دوره قلبی از دیپولاریزیشن در گره Sinoatrial (SA) شروع می شود و سپس با یک موج از طریق دهلیز به گره Atrioventricular (AV) منتقل می شود (شکل 1-ج و د). این فعالیت با یک مرحله ریپولاریزاسیون ادامه می یابد. با توجه به هماهنگ شدن فعالیت فردی سلول ها، میدان الکتریکی تولید شده توسط قلب بسیار قویست که باعث می شود الکتروکاردیوگرام ECG)؛ گاهی اوقات از EKG خلاصه کلمه آلمانی برای الکتروکاردیوگرام استفاده می شود) را تقریبا بتوان از همه جای بدن اندازه گیری نمود.ECG معمولا توسط چندین قله مشخص می شود که به ترتیب با حروف الفبا P-Q-R-S-T علامت گذاری می شوند. (شکل-ب).

موج P وابسته به فعالیت دهلیز، کامپلکس QRS و موج-T مرتبط با تخلیه و دپولاریزاسیون بطنی هستند. در اندازه گیری های بالینی، سیگنال های ECG با توجه به موقعیت هایی که هر سیگنال از روی بدن ضبط می شود، برچسب گذاری می شوند. یک نمونه از این موقعیت ها I، II و III در شکل 1-الف نشان داده شده است.

روش های اینتهوون برای ضبط الکتروکاردیوگرام ECG)) از اندام ها

شکل 1 روش های اینتهوون برای ضبط الکتروکاردیوگرام ECG)) از اندام ها. الف) سه جهت (نشان داده شده به عنوان I، II (III که لیدهای مختلف ECG را ضبط می کنند. R و L راست و چپ را نشان می دهد. ب) شکل موج عادی ECG با قله های P، Q، R، S وT مشخص می شود. ج و د) فعالیت الکتریکی در بالای قلب (گره SA ) شروع می شود و از طریق گره AV و bundle of His (BH) گسترش می یابد .

ارسال دیدگاه

loading
خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading

رویدادهای پیش رو