آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (32)

از fNIRS در مطالعات بر روی اختلال دو قطبی نیز استفاده شده است.

کاربردهای fNIRS:

اختلالات خلقی:

از fNIRS در مطالعات بر روی اختلال دو قطبی نیز استفاده شده است. در این مطالعات تکلیف هایی مانند VFT(verbal fluency task) بر روی افراد دارای این اختلال، مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مطالعات در ابتدای تکلیف افزایش غلظت اکسی هموگلوبین در دو نیمکره نسبت به افراد سالم کمتر بود اما با گذشت زمان این افزایش بیشتر شد و حتی از افراد افسرده آزموده شده با این تکلیف نیز بیشتر بود.

در این مطالعات به کمک تغییرات اکسی هموگلوبین علائم و شدت افسردگی قابل اندازه گیری نبود و تنها مشاهده شد که اختلال دو قطبی و افسردگی باعث کاهش فعالیت در ناحیه فرونتال می شود.

استفاده از fNIRS تنها برای اندازه گیری میزان فعالیت و تعیین الگوی فعالیت در افسردگی به کار نمی رود بلکه می توان در کارهای درمانی مانند استفاده از rTMS و ECT جهت مانیتورینگ روند درمان و تغییرات فعالیت همودینامیک از آن بهره برد.

ارسال دیدگاه

loading