آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (28)

تکلیف روانی کلامی (VFT)(verbal fluency task) نیز یکی از تکالیفی است که جهت مشخص شدن مشکلات مربوط به زبان در افراد اسکیزوفرنی بررسی شد.

کاربردهای fNIRS- اسکیزوفرنی:

تکلیف روانی کلامی (VFT)(verbal fluency task) نیز یکی از تکالیفی است که جهت مشخص شدن مشکلات مربوط به زبان در افراد اسکیزوفرنی بررسی شد. Kubota و همکارانش در سال 2005 دریافتند، در حالیکه افراد سالم بر هردو بخش روانی معنا و روانی واجی مسلط بودند اما افراد اسکیزوفرنی در بخش معنایی این تکلیف عملکرد ضعیفی داشتند. اندازه گیری ها به کمک fNIRS نشان داد که فعالیت پری فرونتال کورتکس، در افراد سالم، حالت واج شناسی نسبت به حالت معنایی بیشتر بود که این نشان دهنده درگیری این ناحیه و دخالت آن در بازیابی واج شناسی می باشد. در مقابل در افراد اسکیزوفرنی الگوی متضادی برای فعالیت مشاهده شد ،که این بخش معنایی واژگان در مورد افراد اسکیزوفرنی ممکن است نیازهای بیشتر شناختی در ناحیه پری فرونتال را طلب کند.