آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (27)

در یکی دیگر از تحقیقات صورت گرفته در فرونتال، تکالیفی مانند ...

کاربردهای fNIRS- اسکیزوفرنی:

در یکی دیگر از تحقیقات صورت گرفته در فرونتال، تکالیفی مانند random number generation (RNG), ruler-catching (RC), and sequential finger-tapping (SFT)

نشان دادند که اختلالات عملکردی در ناحیه فرونتال در افراد دارای اسکیزوفرنی، وابسته به تکالیف هستند.

در هنگام تکلیف RNG ، غلظت اکسی هموگلوبین و هموگلوبین کل افزایش یافته و دئوکسی هموگلوبین کاهش می یابد، اما این پاسخ ها در افراد اسکیزوفرنی به طرز معناداری کوچکتر بودند.

در تکلیف RC ، غلظت اکسی هموگلوبین تمایل به کاهش دارد در حالیکه در گروه کنترل عمدتا افزایش می یافت. در تکلیف SFT تفاوتی بین دو گروه مشاهده نشد.