آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (27)

در یکی دیگر از تحقیقات صورت گرفته در فرونتال، تکالیفی مانند ...

کاربردهای fNIRS- اسکیزوفرنی:

در یکی دیگر از تحقیقات صورت گرفته در فرونتال، تکالیفی مانند random number generation (RNG), ruler-catching (RC), and sequential finger-tapping (SFT)

نشان دادند که اختلالات عملکردی در ناحیه فرونتال در افراد دارای اسکیزوفرنی، وابسته به تکالیف هستند.

در هنگام تکلیف RNG ، غلظت اکسی هموگلوبین و هموگلوبین کل افزایش یافته و دئوکسی هموگلوبین کاهش می یابد، اما این پاسخ ها در افراد اسکیزوفرنی به طرز معناداری کوچکتر بودند.

در تکلیف RC ، غلظت اکسی هموگلوبین تمایل به کاهش دارد در حالیکه در گروه کنترل عمدتا افزایش می یافت. در تکلیف SFT تفاوتی بین دو گروه مشاهده نشد.

خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading