آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (26)

مشابه مطالعات قبلی Fallgatter and Strik در سال 2000 ارتباط بین الگوی فعالیت دو سمت (چپ و راست) در فرونتال را در طول انجام یک تست عملکردی مستمر، بررسی کردند.

کاربردهای fNIRS- اسکیزوفرنی:

مشابه مطالعات قبلی Fallgatter and Strik در سال 2000 ارتباط بین الگوی فعالیت دو سمت (چپ و راست) در فرونتال را در طول انجام یک تست عملکردی مستمر، بررسی کردند. آنها اثر قابل توجهی در میزان فعالیت نیمکره ای یافت نکردند اما در مقایسه با گروه سالم، تفاوت هایی در عدم فعالیت دو طرفه در افراد اسکیزوفرنی مشاهده شد.

علاوه بر این، در افراد اسکیزوفرنی، در زمان های استراحت و انجام تکلیف، یک روند افزایشی در نسبت اکسی و دئوکسی هموگلوبین در سمت چپ نسبت به سمت راست مشاهده شد. این مشاهدات منجر به این امر شد که ممکن است کاهش فعالیت یک سمت خاص بر اساس نقص عملکرد نیمکره چپ در افراد دارای اسکیزوفرنی باشد.