آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (24)

SAKATANI و همکارانش از در مطالعه مشابهی پیشنهاد کردند که تحریک الکتریکی همان نقاط مغزی (تحریک مستقیم در تالاموس) باعث تغییرات اکسیژنی متفاوتی در فرونتال می شود که مشابه یافته های آنها در طول تسک های شناختی بوده است.

کاربردهای fNIRS- پارکینسون:

SAKATANI و همکارانش از در مطالعه مشابهی پیشنهاد کردند که تحریک الکتریکی همان نقاط مغزی (تحریک مستقیم در تالاموس) باعث تغییرات اکسیژنی متفاوتی در فرونتال می شود که مشابه یافته های آنها در طول تسک های شناختی بوده است.

همچنین بیان کردند که تغییرات زیاد در اکسیژن لوب فرونتال ممکن است به دلیل مدارها و اتصالات پیچیده نورونی با سایر قسمتهای مغز باشد.

بنابراین، fNIRS می تواند در اختلالات حرکتی به عنوان یک رابط برای مطالعاتی که عمل جراحی را به عنوان یک مداخله درمانی در این زمینه معرفی می کنند، باشد.

هرچند که خطای حرکتی در fNIRS زیاد نیست اما ماهیت ناتوان کننده پارکینسون و دیگر اختلالات حرکتی، نیازمند پیشرفت بیشتر تکنولوژی جهت رفع خطای ناشی از آرتیفکت های حرکتی می باشد.