آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای (37)

با استفاده از نرم‌افزار tDCS GI Placement system می‌توان مشابه نرم افزار Beam F3 نقطه F3 و علاوه بر آن نقطه BA43 رانیز می‌توان تعیین نمود که در برخی از پروتکل‌ها قابل استفاده می‌باشد.

یافتن F3 و BA43 با استفاده از نرم‌افزار

با استفاده از نرم‌افزار tDCS GI Placement system می‌توان مشابه نرم افزار Beam F3 نقطه F3 و علاوه بر آن نقطه BA43 رانیز می‌توان تعیین نمود که در برخی از پروتکل‌ها قابل استفاده می‌باشد.

برای استفاده از این نرم افزار ابتدا فاصله tragus یک گوش تا سمت مقابل را اندازه می‌گیریم و در سطر اول وارد می‌‌نماییم. سپس فاصله Inion تا Nasion را مطابق قسمت های قبل اندازه می‌گیریم و در سطر دوم وارد می‌کنیم. در سطر سوم محیط سر را وارد میکنیم برای یافتن محیط سر متر باید از Fp1 و Oz عبور کند. پس از انتخاب دکمه محاسبه، نرم افزار سه مقدار را مشخص می‌کند، به اندازه X از Fp1 به سمت چپ یک نقطه مشخص می‌کند که اگر از Cz به اندازه Y به سمت آن نقطه بیاییم، به F3 می‌رسیم.

همچنین اگر یه اندازه مقدار سوم از Cz به سمت tragus چپ حرکت کنیم، به BA43 می‌رسیم.

برای مطالعه کامل سیستم 10-20 به دروس قبلی مراجعه نمایید.


یافتن F3 و BA43 با استفاده از نرم‌افزار

ارسال دیدگاه

loading