آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای (34)

تاخیر پاسخ

دو روش، مرکزی و محیطی، برای تفریق زمان هدایت محیطی از زمان کل تاخیر جمجمه به عضلات ایجاد شده است.

روش مرکزی از یک ضربه (پالس) مغناطیسی یا الکتریکی در طول ستون فقرات گردن و یا کمر نکته تحریک استفاده می‌نماید. نقطه تحریک در مهرهای فورامن نشان داده شده است، به طوری که زمان هدایت مرکزی شامل منشا عصبی می‌باشد. برای تحریک لومبوساکرال و بهترین پاسخ درشت نی قدامی، در لبه داخلی باید به سطح مهره L5 نقل مکان کرد. عنوان سایت تحریک برای ریشه های عصبی نیز در مهرهای فورامن، زمان هدایت موتور مرکزی (CMCT) شامل انتقال از طریق دم اسب(cauda equine) می‌باشد. روش محیطی از زمان تاخیر موج Fاستفاده می‌کند.

TMS

ارسال دیدگاه

loading