آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای (32)

گابا انتقال دهنده عصبی مهاري اصلی در مغز است و فعالیت آن اثرات بیوشیمیايی و رفتاري ناشی از برخی مواد مخدر از جمله کوکائین را متعادل می‌کند.

فیزیولوژی MEP

گابا انتقال دهنده عصبی مهاري اصلی در مغز است و فعالیت آن اثرات بیوشیمیايی و رفتاري ناشی از برخی مواد مخدر از جمله کوکائین را متعادل می‌کند. هنگامی که يك محرك مغناطیسی با قدرت کافی به قشر حرکتی اعمال می‌شود، مسیر قشري نخاعی فعال شده و عضله )يا عضلات) منطقه‌ي مربوطه تحريك می‌شود. پس از آن قدرت آستانه ي پالس مغناطیسی لازم براي ايجاد يك پاسخ حرکتی )آستانه‌ي حرکتی ( می‌تواند به عنوان نشانهاي از درجه‌ي تحريك‌پذيري قشري منطقه‌ي تحريك‌شده، مورد استفاده قرار گیرد. تصور میشود که MT ، هدايت کانال يونی و در نتیجه تحريك‌پذيري غشايی در نورونهاي هرمی را نشان می‌دهد. اين نتیجه از روي مطالعات دارويی بسیاري حاصل گشته است. مطالعات نشان داده‌اند داروهايی که کانال‌هاي پیش‌سیناپسی سديمی يا کلسیمی را مسدود می‌کنند، اما خواص گیرندگی عصبی چندانی ندارند، آستانههاي حرکتی را افزايش میدهند.

ارسال دیدگاه

loading