آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای (30)

در انسان‌ها تنها 5% از فیبرهای راه قشری نخاعی از سلول‌های Betz ناحیه 4 منشاء می‌گیرند. مفهوم مسیر هرمی با الیاف صرفا با منشاء سلولهای Betz در قشر حرکتی اولیه باطل شده است.

طرح زیر قشری راه هرمی

در انسان‌ها تنها 5% از فیبرهای راه قشری نخاعی از سلول‌های Betz ناحیه 4 منشاء می‌گیرند. مفهوم مسیر هرمی با الیاف صرفا با منشاء سلولهای Betz در قشر حرکتی اولیه باطل شده است. در واقع، بخش بزرگی از نورون‌های قشر نخاعی عملکرد غیر حرکتی دارند، به ویژه نورون‌هایی که منشاء آن در نواحی حسی یا ارتباطی می‌باشد.

راه قشری طناب نخاعی که از قشر مغز مبدا می گیرد، مسیرش را به سمت مغز میانی، پل مغزی و پیاز طناب نخاعی (بصل الطناب نخاعی) ادامه می دهد. در ناحیه تحتانی پیاز طناب نخاعی حدود 80% الی 85% فیبرها تقاطع می کنند و به سمت مقابل می روند که به این راه هرمی در ادامه مسیرش به طرف طناب نخاعی، راه قشری طناب نخاعیی جانبی می‌گویند. بقیه فیبرهای راه هرمی (15% الی 20%) که در پیاز طناب نخاعی تقاطع نمی‌کنند، مسیرشان را به طرف طناب نخاعی ادامه می دهند و در بخش‌های طناب نخاعیی مربوطه تقاطع می کنند. این قسمت اخیر راه هرمی که در طناب نخاعی تقاطع می کنند، راه قشری طناب نخاعیی جلویی نامیده می شود. راه هرمی(راه قشری طناب نخاعیی جانبی و جلویی) درنهایت به نورون‌های واسطه ای، نورون‌های حرکتی آلفا و گاما ختم می شوند. بدین ترتیب، راه هرمی کنترل اعمال حرکتی ارادی را برعهده دارد.

TMS

ارسال دیدگاه

loading