آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای (29)

ناحیه حرکتی در جلوی شیار مرکزی مماس با بخش شکنج پیش مرکزی(precentral gyrus) قرار دارد.

راه هرمی

ناحیه حرکتی در جلوی شیار مرکزی مماس با بخش شکنج پیش مرکزی(precentral gyrus) قرار دارد. این ناحیه در واقع ناحیه 4 برودمن می‌باشد و دارای تعداد زیادی نرون هرمی بوده که ناحیه آناتومیکی برای عملکرد حرکتی خروجی ناحیه 4 ایجاد می‌نماید.

قشر موتور اولیه فیبر‌هایی در نخاع بیشتری نسبت به نواحی دیگر دارد. خروجی های همسو (ipsilateral) در آن بسیار کمتر از دگرسو (corticospinal) می‌باشد و حدود %9/5-8/1 تخمین زده می‌شود.

راه هرمی

منشائ فیبر‌های راه قشری نخاعی و راه قشری بصل النخاعی از قشر حسی نزدیک شیار مرکزی است. راه هرمی انسان شامل بیش از 1 میلیون فیبر می‌باشد. بیشتر فیبر‌ها میلین دار هستند و دارای یک قطر کوچک (1-4mm)؛ تنها یک بخش کوچک (5%-3%) فیبر‌های با قطر زیاد (mm22-10) می‌باشد. که سرچشمه آن تنها از سلولهای Betz از منطقه 4 می باشد.

TMS

ارسال دیدگاه

loading