آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای (28)

بطور طبيعي تيزي هاي سيگنال هاي EMG خام شکل‌های تصادفي هستند. به اين معني که هیچ دو ثبت کاملا یکسان نخواهیم داشت.

بطور طبيعي تيزي هاي سيگنال هاي EMG خام شکل‌های تصادفي هستند. به اين معني که هیچ دو ثبت کاملا یکسان نخواهیم داشت. اين مسئله نماینده این حقیقت است که يک دسته واحد هاي حرکتي بکار گرفته شده بطور ثابت در ماتريس و يا قطر واحدهاي حرکتي موجود تغيير مي کنند.

اگر گاهای دو يا تعداد بيشتري واحد حرکتي در يک زمان شروع به فعاليت کنند و در مجاورت الکترودها قرار داشته باشند، توليد يک تيزي شديد منطبق مي کنند. با استفاده از يک الگوريتم هموار کننده و يا انتخاب يک پارامتر دامنه مناسب، مقادير غير قابل بازسازي سیگنال حذف مي شوند و يا اينکه به حداقل مي رسند.