آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

بازدید وزیر علوم سوییس، سفیر سوییس در ایران و ریاست دانشگاه تهران، آقای دکتر محمود نیلی، از آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز، اردیبهشت ۱۳۹۷

در روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز میزبان وزیر علوم سوییس، سفیر سوییس در ایران و ریاست دانشگاه تهران، آقای دکتر محمود نیلی بود.

در روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز میزبان وزیر علوم سوییس، سفیر سوییس در ایران و ریاست دانشگاه تهران، آقای دکتر محمود نیلی بود. ایشان به منظور آشنایی با آزمایشگاه و تجهیزات و خدمات موجود در آن از آزمایشگاه بازدید کردند. پس از بازدید، به منظور معرفی هرچه بیشتر مجموعه و همچنین ایجاد زمینه‌های همکاری‌ جلسه‌ای با حضور ریاست آزمایشگاه، دکتر محمدرضا آی تشکیل شد.

تصاویر (8)

ارسال دیدگاه

loading