FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

تصویربرداری تشدید مغناطیسی (34-2)

زاویه Earns چیست و در چه صورت حداکثر میزان سیگنال را برای بافت ارائه میدهد؟

نتیجه ای که از این معادله این حاصل می شود این است که زاویه فلیپ 90 درجه تنها زمانی بهترین انتحاب است که: TR >> T1

بعنوان مثال در صورتیکه مقدار T1 = 800 میلی ثانیه باشد و مقدار TR = 3000 ثانیه باشد مقدار ایده آل برای زاویه Ernst برابر با 89 خواهد بود ولی برای همین T1 در صورتیکه TR = 100 میلی ثانیه باشد زاویه بهینه تنها 28 درجه محاسبه می شود.

MRI Textbooks

اگر چه با رعایت زاویه Ernst می توان به حداکثر شدت سیگنال در یک توالی Spoiled-GREبرای یک بافت رسید ولی لزوما حداکثر کنتراست بین دو بافت متفاوت را ایجاد نخواهد کرد. برای مثال در نمودار سمت زیر مشاهده می شود که حداکثر کنتراست بین بافت A و B با زاویه ای متفاوت از زاویه Ernst برای هر دو بافت مجزاحاصل شده است.

MRI Textbooks

ارسال دیدگاه

loading
خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading