آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

الکتروانسفالوگرافی (34)

مؤلفه‌ی مرتبط با زبانی که بیش از همه مورد مطالعه قرار گرفته است N400 می‌باشد که نخستین بار توسط Kutas و همکارانش در سال 1980 گزارش گردید.

مؤلفه‌های مرتبط با زبان (1):

مؤلفه‌ی مرتبط با زبانی که بیش از همه مورد مطالعه قرار گرفته است N400 می‌باشد که نخستین بار توسط Kutas و همکارانش در سال 1980 گزارش گردید. مؤلفه‌ی N400 موج منفی است که بیشترین دامنه را در نواحی الکترودی مرکزی و آهیانه‌ای دارا است و همچنین دامنه‌ی آن در نیم‌کره‌ی راست بزرگ‌تر از نیم‌کره چپ می‌باشد.

مؤلفه N400 به طور معمول در پاسخ به نقض انتظارات معنایی (semantic) دیده می‌شود. به طور مثال اگر جمله‌ی انگلیسی “While I was visiting my hometown I had lunch with several old shirts.” به صورت کلمه کلمه بر روی یک مانیتور به آزمودنی ارائه شود؛ کلمهی Shirts که از لحاظ معنایی جایگاه درستی در جمله ندارد موج N400 قابل توجهی را برمی‌انگیزاند. اگر جمله‌ی مذکور به جای کلمه‌ی Shirts با کلمه‌ی friends که تطابق معنایی بیشتری با جمله دارد پایان می‌یافت فعالیت N400 کمتری مشاهده می‌شد. به طور مشابه فعالیت N400 برای کلمه‌ی دوم در یک زوج کلمه مانند "لاستیک ... شکر" که با یکدیگر تناسب معنایی ندارند بزرگتر از زمانی است که این دو کلمه در ارتباط معنایی با یکدیگر هستند مانند "آرد ... شکر". همچنین محتمل است که هر محتوایی که آن را شنیده یا خوانده می‌شود موج N400 ایجاد نماید؛ این موج برای کلمات نسبتا غیررایج در مقایسه با کلمات مورداستفاده در زندگی روزمره دامنه بزرگتری خواهد داشت.

محرک‌های غیرزبانی نیز به شرطی که معنادار باشند می‌توانند موج N400 یا یک فعالیت مشابه N400 برانگیزانند (ایجاد کنند). به طور مثال کشیدن خطی که در تضاد با محتوای معنایی دنباله‌ای از کلمات یا خطوطی باشد که پیش از آن به آزمودنی ارائه شده است موج N400 ایجاد خواهد کرد. با این حال ممکن است که آزمودنی محرک را به صورت subvocally نام‌گذاری کند لذا محتمل است که مؤلفه‌ی N400 را بازتاب‌کننده فعالیت‌های مغز مرتبط با زبان در نظر گرفت.


مقایسه پاسخ N400 به ازای ارائه محرک محتوی تناقض معنایی و فاقد آن

شکل 1: مقایسه پاسخ N400 به ازای ارائه محرک محتوی تناقض معنایی و فاقد آن

ارسال دیدگاه

loading
خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading

رویدادهای پیش رو