آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

الکتروانسفالوگرافی (32)

چندین مؤلفه‌ی متمایز ERP در بازه‌ی زمانی موج P3 وجود دارند؛ مؤلفه‌ی P3a با بیشترین دامنه در نواحی جلویی و مؤلفه‌ی P3b با بیشترین دامنه در نواحی آهیانه‌ای. هر دو مؤلفه‌ی مذکور توسط شیفت‌های غیرقابل‌ پیش‌بینی و ...

خانواده P3 (1):

چندین مؤلفه‌ی متمایز ERP در بازه‌ی زمانی موج P3 وجود دارند؛ مؤلفه‌ی P3a با بیشترین دامنه در نواحی جلویی و مؤلفه‌ی P3b با بیشترین دامنه در نواحی آهیانه‌ای. هر دو مؤلفه‌ی مذکور توسط شیفت‌های غیرقابل‌ پیش‌بینی و غیرمعمول در شدت یا فرکانس تن (tone) برانگیخته می‌شوند، اما مؤلفه P3b تنها زمانی ظاهر می‌شود که این شیفت‌ها مرتبط با تکلیف باشند. منظور بیشتر پژوهشگران از مؤلفه‌ی P300 یا P3 همان مؤلفه‌ی P3b می‌باشد. مطالعات نشان داده‌اند که یک محرک غیر موردانتظار، غیرمعمول یا تعجب‌آور غیرمرتبط با تکلیف در یک قطار محرک ارائه شده، یک پاسخ مشابه P3 در نواحی جلویی برمی‌انگیزد. مطالعات انجام شده شواهدی فراهم آورده‌اند که مؤلفه P3b برای محرک‌های هدفی زمانی ظاهر می‌شود که نادر هستند اما موردانتظار نیز می‌باشند اما مؤلفه‌ی P3 جلویی زمانی برانگیخته می‌شود که محرک موردانتظار نباشد یا شگفت‌آور باشد.

اگرچه به طور دقیق روشن نیست که موج P300 بازتاب‌کننده‌ی چه فعالیت نورونی یا شناختی می‌باشد، اما عوامل زیادی وجود دارند که دامنه و تأخیر این موج را تغییر می‌دهند. نشانه‌ی اصلی موج P300 حساسیت آن به احتمال وقوع محرک است. با کاهش احتمال وقوع تحریک، دامنه موج P3 افزایش می‌یابد. نه تنها احتمال کلی وقوع محرک بر دامنه موج P3 تأثیرگذار است؛ احتمال محلی نیز دامنه این موج را دستخوش تغییر می‌کند. بدین معنا که دامنه موج P3 در پاسخ به یک تحریک هدف، با افزایش تعداد محرک‌های غیرهدفی که پیش از آن ارائه شده‌اند افزایش می‌باید. این نکته را نیز باید در نظر گرفت احتمال مهم، احتمال مربوط به کلاس محرک است نه تک تک محرک‌های آن کلاس.

ارسال دیدگاه

loading
خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading