FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

ساخت دستگاه ارزیابی حس بویایی بر پایه سیگنال‌های مغزی با تلاش محققان ایرانی

محققان کشور، دستگاه بویایی سنجی بر پایه سیگنال‌های مغزی و هوش مصنوعی ساختند. عصب بویایی، اولین زوج از میان دوازده زوج عصب مغزی است و ریشه اختلالات بویایی را می‌توان در اختلالات شیمیایی ـ عصبی جستجو کرد. حال محققان کشور موفق به ساخت دستگاهی برای ارزیابی این حس شده‌اند که اساس کار آن بر پایه پردازش سیگنال‌های دیجیتال، هوش مصنوعی و داده‌های مغزی ناشی از تحریک بویایی در افراد است.

تشخیص آلزایمر و پارکینسون و توصیف رفتار مغز با ارزیابی حس بویایی 

محققان در گروه فناوری های همگرای دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف با حمایت مرکز فناوری‌های همگرا یمعاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری این دستگاه را ساختند تا کمکی برای تشخیص بیماری‌هایی مانند آلزایمر و پارکینسون باشد، چرا که بـا ارزیابـی حس بویایـی افراد، می تـوان ایـن بیماری هـا را در مراحل اولیه تشـخیص داد.

ایـن دسـتگاه بـه صـورت خـودکار رشـته تحریک‌هـای بویایـی را از طریـق ماسـک فرد اعمـال می‌کند. سپس با تهیه و پردازش سـیگنال الکتروانسـفالوگرام، به مقایسه سـیگنال‌های مغـزی بـا الگوهـای سـالم می‌پردازند. در نهایت عملکـرد مغـز در واکنـش بـه تحریک‌ها و در پـی آن عملکرد سیسـتم بویایی مشـخص می‌شـود.

 همچنین کارایی در پژوهش‌های علوم اعصاب از دیگر کاربردهای دستگاه ارزیابی حس بویایی است؛ محققـان علـوم اعصـاب می‌تواننـد بـه پژوهش هـای مرتبـط بـا عملکـرد مغـز در پاسـخ بـه تحریک‌هـای بویایـی بپردازنـد و مدل‌هـای موجـود بـرای توصیـف رفتـار مغـز را ارتقـا دهنـد.

 منبع: خبرگزاری فارس

ارسال دیدگاه

loading
خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading