آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای (45)

پس از شناساندن ابعاد سر فرد به دستگاه یا در اصطلاح Registration فرد می‌توانیم کویل را روی سر فرد نمایش دهیم و نقاط مربوط به تحریک مغناطیسی و هدف را روی سر فرد نشان دهیم.

کاربرد سیستم هدایتگر

پس از شناساندن ابعاد سر فرد به دستگاه یا در اصطلاح Registration فرد می‌توانیم کویل را روی سر فرد نمایش دهیم و نقاط مربوط به تحریک مغناطیسی و هدف را روی سر فرد نشان دهیم. حتی قادر خواهیم بود که نقاط ثبت الکترودهای EEG و اپتدهای fNIRS را روی سر فرد ثبت نموده و سیگنالهای ثبت شده EEG را با فرمت .edf روی سر فرد نمایش دهیم.

همچنین می‌توانیم MEP ثبت شده توسط MEP option دستگاه TMS را با ثبت نقاط تحریک TMS ثبت و نواحی مرتبط را مشخص نماییم که در قسمت‌های بعد توضیح داده خواهد شد.

96548010000

ارسال دیدگاه

loading