FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

قدردانی

اگر پژوهش شما منجر به یک اثر علمی گردید لطفا در بخش قدردانی, نام آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز را به صورت زیر ذکر نمایید.

نویسندگان بدین وسیله قدردانی خود را از آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز، تهران، ایران در فراهم ساختن خدمات ثبت داده (آنالیز داده) برای این پژوهش ابراز می دارند.