FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کنفرانس ها

11 آبان

نخستین همایش هوش مصنوعی در تصویربرداری پزشکی