FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

سمینارهای سمپوزیوم ISBM2018

17 مهر

سمینار یک روزۀ تصویربرداری مغز در روانپزشکی و پزشکی روانتنی

11 مهر

سمینار آموزشی-مهارتی ماشین بینایی و پردازش تصویر با رویکرد نقشه برداری مغز

10 مهر

سمینار آموزشی-مهارتی ویژۀ جراحان مغز و اعصاب با رویکرد نقشه برداری مغز

7 مهر

نشست ویژۀ متخصصین علوم اعصاب با موضوع نقشه برداری مغز

6 مهر

دومین سمینار آموزشی-مهارتی ویژۀ متخصصین رادیولوژی با موضوع نقشه برداری مغز

5 مهر

سمینار آموزشی-مهارتی ویژۀ متخصصین اعصاب کودکان با موضوع نقشه برداری مغز