FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

مشاوره های آموزشی

19 آذر

نرو اتیک : پل ارتباطی بین پیشرفت علوم اعصاب و دنیای اخلاق

5 آذر

اختلالات زبانی-شناختی در دمانس

28 آبان

مداخلات عصب روان شناختی و عملکرد ورزشکاران

14 آبان

نانو ذرات مغناطیسی به عنوان عامل کنتراست در MRI

30 مهر

رابط های مغز و رایانه مبتنی بر پتانسیل های برانگیخته بینایی و شنوایی

16 مهر

پردازش زبانی (تولید، درک، بازشناسی واژه) و دو زبانگی

2 مهر

اهمیت مطالعات پیش بالینی و تصویربرداری

5 شهریور

اهمیت مطالعات پیش بالینی و تصویربرداری

22 مرداد

روش استخراج منابع مغزی

15 مرداد

روش های کمی سازی تصاویر MRI